آمینو اسیدها و تغذیه برگی

آمینو اسیدها و تغذیه برگی

نقش آمینو اسیدها

نقش آمینو اسیدها به عنوان پیش‌سازه‌های حیات، شرکت در ساختمان پروتئین‌ها و پپتیدهاست که تمام عملکرد گیاه اعم از ساختاری، آنزیمی، متابولیکی و انتقال را بر عهده دارند. اسیدآمینه‌ها که به عنوان نیتروژن عمده و ماده اصلی خاک به حساب می‌آیند، تأثیر قابل توجهی بر رشد گیاه و افزایش حاصلخیزی خاک توسط ماده آلی دارند. در مناطق سرد و یا دارای فقر نیتروژن، اسیدهای آمینه به عنوان منبع مهمی از نیتروژن مطرح هستند. هم‌چنین نقش این ماده ضروری در تأمین نیتروژن گیاه در مزارعی که فعالیت‌های میکروبی آن کم است، قابل توجه می‌باشد.

تاثیر کودهای شیمیایی در گیاهان و خاک

کارایی مصرف کودهای شیمیایی در ایران نسبت به اکثر کشورها پایین‌تر بوده و علاوه بر تحمیل هزینه‌های اضافی و بالا بردن هزینه‌های تولید، سبب آلودگی‌های زیست‌محیطی و مخاطرات ناشی از آن می‌شود. از طرفی مصرف بلند مدت و غیر اصولی کودهای شیمیایی باعث تخریب تدریجی کیفیت خاک، کاهش ارزش کیفی محصول، برهم زدن تعادل طبیعی اکوسیستم و گسترش آلودگی‌های زیست‌محیطی می‌شود.

مصرف متعادل و به هنگام کودها تأثیر قابل توجهی در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصولات مختلف دارد. نامتعادل بودن نسبت عناصر غذایی مورد نیاز گیاه در خاک موجب غیرقابل استفاده شدن اکثر عناصر توسط گیاه می‌شود؛ چرا که همواره برخی از عناصر غذایی خاصیت رقابتی در جذب دارند. از سوی دیگر بر اساس قانون حداقل لیبیگ، باردهی گیاه توسط کمبود حتی یک عنصر غذایی محدود می‌شود؛ بدین معنی که اگر تمام عناصر غذایی مورد نیاز گیاه در دسترس باشد و تنها یکی از عناصر قابلیت جذب نداشته باشد، رشد گیاه محدود خواهد شد. کاربرد صحیح، به میزان و به موقع عناصر غذایی و مواد آلی مورد نیاز گیاه، علاوه بر توسعه و رشد و نمو آن، کارایی کود را افزایش داده، سبب صرفه جویی اقتصادی و عدم آسیب به محیط زیست نیز می‌گردد. سیستم‌های کشاورزی متداول نشان داده‌اند که اگرچه به کمک کودهای شیمیایی و سموم، در کوتاه‌مدت می‌توان به عملکردهای بالایی دست یافت، ولی پایداری حاصلخیزی خاک و سلامت محیط زیست در این سیستم‌ها زیر سؤال است. این سیستم‌ها منجر به کاهش نیتروژن قابل معدنی شدن، افزایش فسفر غیر قابل دسترس، کاهش کربن آلی کل و در نتیجه افت فعالیت‌های بیولوژیک خاک می‌شوند.

تاثیر تغدیه برگی (محلول پاشی)

در دوره‌های بحرانی رشد گیاه هم‌چون گلدهی و رشد میوه، در اثر رقابت در جذب کربوهیدرات‌ها بین اندام‌های زایشی و ریشه، از فعالیت ریشه کاسته شده و در نهایت جذب عناصر غذایی کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی تنها راه‌حل برای تأمین نیاز غذایی گیاه محلول‌پاشی می‌باشد.

در سال‌های اخیر تلاش‌های گسترده‌ای با هدف یافتن راهکارهای مناسب برای بهبود کیفیت خاک، محصولات کشاورزی و حذف آلاینده‌ها آغاز شده است. استفاده از محرک‌های رشد می‌تواند از راهکارهای اساسی حل معضلات ذکر شده باشد. مخاطرات زیستی و افزایش نگرانی‌ها در خصوص امنیت غذایی موجب افزایش تمایل به استفاده از ترکیبات طبیعی شامل اسیدهای آمینه برای تنظیم رشد و بیوسنتز گیاه شده است. اسیدهای آمینه فرم ارگانیک نیتروژن است و مشخص شده است که گیاهان قادرند از اسیدهای آمینه به عنوان منبع نیتروژن نیز استفاده کنند.

اسیدآمینه توسط سلول گیاهی جذب شده و به سادگی در دستگاه متابولیک سلول تغذیه می‌شود. تغذیه برگی با اسیدآمینه‌های هیدرولیز شده از طریق اسپری برگ‌ها، واحدهای سازنده حاضر و آماده برای سنتز پروتئین را فراهم می‌کند. این ترکیبات می‌توانند به عنوان تنظیم‌کننده‌های رشد، فعالیت‌های متابولیکی گیاه را تحت تأثیر قرار داده و مقدار محصولات حاصل از این فعالیت‌ها را تغییر دهند. اسیدآمینه‌ها روی فعالیت آنزیم‌های مؤثر در جذب و به کارگیری نیتروژن در گیاه تأثیر گذاشته و منجر به افزایش مقدار پروتئین در گیاه می‌شوند.

تاثیر تغدیه برگی در تنش های محیطی

در شرایط بروز تنش‌های محیطی مانند سرمازدگی، دمای بالا، شوری خاک، خشکی خاک، مصرف آفت‌کش‌ها و غیره، گیاه قابلیت جذب عناصر غذایی را از راه ریشه از دست می‌دهد و مؤثرترین شیوه در چنین شرایطی، تغذیه برگی است. تنش خشکی یکی از مهم‌ترین تنش‌های محیطی است که باعث برهم زدن فشار آماس در یاخته یا بافت گیاهی شده که به علت هدررفت بالای آب (تعرق) یا کاهش جذب آب و یا ترکیبی از این دو اتفاق می‌افتد و می‌تواند روی هدایت روزنه‌ای، میزان نورساخت (فتوسنتز)، ریخت‌شناسی (مورفولوژی) برگ‌ها و ریشه‌ها و تعادل عناصر غذایی در گیاهان اثر گذارد. در شرایط تنش، غلظت یون‌های محلول خاک افزایش یافته و موجب کاهش پتانسیل آب محیط غذایی می‌شود و بدین‌ترتیب جذب آب توسط ریشه گیاه را محدود می‌سازد و در پی آن جذب عناصری مانند نیتروژن، پتاسیم، گوگرد، مولیبدن، منگنز و غیره کاهش می‌یابد. در این شرایط و با افزایش تنش‌های محیطی در کشت محصولات کشاورزی، توجه به جذب اسیدهای آمینه در گیاهان در حال افزایش است. اسیدهای آمینه مواد آلی هستند که خواص ضد تنشی داشته و می‌توانند به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم در فعالیت‌های فیزیولوژیکی رشد و نمو گیاه نفوذ کرده و موجب افزایش رشد و عملکرد گیاه شوند. اسیدهای آمینه با اثر بر افزایش تحمل به تنش‌های محیطی، افزایش غلظت کلروفیل و در نتیجه اثر بر فتوسنتز، بر رشد و عملکرد گیاهان تأثیر می‌گذارد. این نتایج تنها به دلیل محتوای نیتروژن آلی )ارگانیکی) اسیدهای آمینه نیست؛ بررسی‌های چندی نشان داده که این اثرگذاری‌ها به دلیل ویژگی‌های زیست‌محرک اسیدهای آمینه در گیاهان تحت تنش‌های مختلف زیستی و غیرزیستی است. با توجه به شرایط جوی ایران و رخداد تنش‌های محیطی، استفاده از اسیدهای آمینه می‌تواند برای افزایش بازده و بهبود کیفیت میوة انار کمک مؤثری کند.

تاثیر آمینو اسیدها از نظر پژوهشگران

تأثیر کاربرد اسیدهای آمینه به عنوان تنظیم‌کننده‌های رشد در گیاهان توسط پژوهشگران مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است و در بیشتر موارد تأثیر مثبت محلول‌پاشی با اسیدهای آمینه بر مقدار عملکرد گزارش شده است.

پژوهشگران مصری به بررسی تأثیر یکی از تحریک‌کننده‌های زیستی یعنی مخلوط اسیدهای آمینه روی خصوصیات رشدی، ترکیبات شیمیایی، عملکرد و کیفیت گیاه کلم قمری پرداختند و بیان کردند، استفاده از آن باعث افزایش میزان نیتروژن، میزان کلروفیلa ، b و کل، ارتفاع گیاه، وزن تر و خشک، عملکرد برگ و میزان قند در ریشه شد (شهاتا و همکاران (2011).

نتایج بررسی تأثیر اسیدهای آمینه در گیاه سویا نشان داد که این ترکیب توانست رشد رویشی که شامل قطر و طول ساقه، طول ریشه، وزن تر و خشک ساقه و ریشه در گیاه را به طور معنی‌داری افزایش دهد (ناهد و همکاران، 2010).

پژوهشگران گزارش کردند اسیدهای آمینه دی فنیل آلانین و تریپتوفان در گیاه فیلودندرون ارتفاع گیاه، تعداد برگ، قطر ساقه، طول ریشه، سطح برگ، وزن تر و خشک گیاهان، میزان کارتنوئید و اسیدهای آمینه آزاد در برگ را به طور معنی‌داری افزایش دادند (دهاب و العزیز، 2006).

برخی از اثرات اسید آمینه بر روی گیاهان:

 • عملکرد سریع تغذیه‌ای: اسیدهای آمینه به عنوان یک مخزن انرژی به شمار می‌روند که روی گیاه اسپری شده و به گیاه اجازه می‌دهند تا با دشواری کمتری بافت‌ها و ساختارهای گیاهی را بسازد.
 • ایجاد تعادل و موازنه در رشد گیاه: ترکیبات اسید آمینه به طور موفقیت‌آمیزی به برگ، میوه و گل نفوذ کرده و سبب افزایش رشد گیاه می‌گردد.
 • کاهش استرس: در شرایط تنش‌زای محیطی سرما، یخبندان، خشکی، حرارات بالا و تگرگ یا به عبارت دیگر هر شرایطی که منجر به توقف باردهی گیاه شود مصرف ترکیبات اسید آمینه رشد رویشی و زایشی را فعال نموده و موجب حفظ بقاء و باروری گیاه می‌گردد.
 • تنظیم فعالیت روزنه‌های هوایی: روزنه‌های هوایی ساختارهای سلولی هستند که توازن فعالیت‌های متابولیکی گیاه را عهده‌دار می‌باشند و توسط فاکتورهای محیطی همچون نور، رطوبت، دما و غلظت نمک‌ها کنترل می‌شوند. کاربرد ترکیبات حاوی اسید آمینه در شرایط نامساعد محیطی از انسداد روزنه‌های هوایی جلوگیری می‌کند.
 • تقویت سیستم ایمنی گیاه: ترکیبات حاوی اسیدهای آمینه از طریق افزایش تولید لیگنین بافت خشبی گیاه و ترمیم سریع بافت‌های آسیب‌دیده باعث افزایش مقاومت گیاه در برابر حمله آفات و بیماری‌ها می‌گردند.
 • افزایش کمی و کیفی محصول: فعال‌سازی فرآیند تشکیل قند و افزایش میزان پروتئین حاصل از مصرف اسید آمینه، موجب بهبود ویژگی‌های کیفی طعم و رنگ میوه و ویژگی‌های کمی افزایش وزن و یکسان‌سازی اندازه میوه می‌شود.
 • القاء فرآیند گرده‌افشانی: اسیدهای آمینه از طریق فعال‌سازی هورمون‌های مؤثر در تشکیل گل و میوه باعث بهبود جوانه‌زنی دانه‌های گرده و افزایش گلدهی می‌گردند.
 • افزایش سرعت رسیدگی محصول: اسیدهای آمینه با القاء هورمون اتیلن موجب افزایش سرعت رسیدگی محصول می‌شوند.
 • افزایش سرعت تشکیل اندام‌های گیاهی: اسیدهای آمینه با کنترل هورمون‌های رشد (PGR)و تأثیر بر فرآیندهای متابولیکی و متابولیسمی گیاه در تشکیل اندام‌های گیاهی نقش دارند.
 • افزایش دوره ماندگاری محصولات پس از برداشت.
 • افزایش سبزینگی و تولید کلروفیل: کلروفیل ملکول مسؤل برای جذب انرژی خورشید و فرآیند فتوسنتز است. اسید آمینه ماده اصلی و حیاتی در سنتز کلروفیل به شمار می‌رود.
 • خاصیت کلات‌کنندگی: کاربرد اسیدهای آمینه به همراه عناصر غذایی میکرو جذب و انتقال این عناصر را در گیاه تسهیل می‌نماید؛ لذا کلات‌های اسید آمینه از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. از آنجا که کلات‌های اسید آمینه فاقد بار الکتریکی هستند به راحتی از لایه کوتیکولی عبور کرده و عنصر کلات‌شده را به محل سلولی می‌برند. یکی از مزایای برجسته کلات‌های اسید آمینه قابلیت تحرک بالای آنها در گیاه است.
 • تأمین نیتروژن گیاه.
 • سنتز هورمون‌های گیاهی: در شرایط بحرانی سنتز اسیدهای آمینه بسیار دشوار یا به طور کامل متوقف می‌گردد و کاربرد اسیدهای آمینه به صورت کود علاوه بر برطرف کردن نیاز گیاه موجب می‌شود تا گیاه انرژی خود را صرف رشد بیشتر و بالابردن کیفیت محصول نماید.

اسید آمینه آرامین

شرکت آراد شیمی سبز بنیان با در نظر گرفتن این نکته که اسیدهای آمینه اساس ساختار پروتئین‌ها را تشکیل می‌دهند و در بسیاری از فعالیت‌های درونی گیاه نقش دارند، به دنبال تولید محصولاتی با کیفیت بالا برای عرضه به مشتریان خود می‌باشد.

اسیدآمینه آرامین دارای حداقل 20 نوع L اسیدآمینه و اسیدفولویک است که از هیدرولیز آنزیمی منابع غنی گیاهی تهیه شده است. خلوص بالا و هماهنگی با سلول‌های گیاهی باعث جذب سریع در گیاه می‌شود.

ویژگی‌ها و تمایزات اسیدآمینه آرامین:

 • افزایش عملکرد سایر کودهای مصرفی
 • کمک به همرسی میوه‌ها و یکنواختی قالب آنها
 • افزایش مقاومت گیاه در برابر آفات و بیماری‌ها
 • افزایش سرعت انتقال عناصر ریزمغذی در گیاه
 • کاهش مصرف سموم و کودهای مضر شیمیایی
 • تسریع و بهبود در عمل گرده‌افشانی گیاهان
 • کمک به رشد مجدد پس از توقف رشد ناشی از استرس‌های محیطی
 • تسریع در مراحل رشدی گیاه و رسیدگی اندام‌های گیاهی مانند جوانه، میوه و گل
 • تقویت سیستم دفاعی گیاهان به هنگام مواجهه با آسیب‌های محیطی (سردی و گرمی هوا، شوری خاک، وزش شدید باد و …)

Shehata, S., Abdel-Azem, H. S., Abou El-Yazied, A. and El-Gizawy, A. 2011. Effect of foliar spraying with amino acids and seaweed extract on growth chemical constitutes, yield and its quality of celeriac plant. European Journal of Scientific Research. 58(2): 257-265.

Nahed, G. A. A., Lobna, S. T., and Soad, M. I. 2010. Some studies on the effect of putrescine, ascorbic acid and thiamine on growth, flowering and some chemical constituents of gladiolus plants at Nubaria. Ozean J. Appl. Sci. 2(2): 169-179.

Dahab, T. A. and El-Aziz, N. G. A. 2006. Physiological effect of Diphenylamin and Tryptophan on the growth and chemical constituents of Philodendron erubescens plants. World Journal of Agricultural Sciences. 2(1): 75-81.

عناصر غذایی مورد نیاز گیاه

عناصر غذایی مورد نیاز گیاه

تمامی موجودات زنده کره زمین از جمله گیاهان برای رشد و نمو و ادامه حیات خود نیاز به مواد غذایی دارند، البته مقدار عناصر برای انواع مختلف گیاهان متفاوت است. در بیشتر خاک‌ها مقدار نسبی این عناصر، برابر نیازهای طبیعی گیاه نیست و از آن گذشته زمین نمی‌تواند این گونه مواد را به اندازه کافی تولید کند و آن مقداری هم که در خاک وجود دارد، به مرور زمان به‌وسیله گیاه جذب می‌شود، پس برای به‌دست آوردن محصول کافی، لازم است همه ساله مواد مورد نیاز را بسته به نوع گیاه به خاک اضافه نمود. هرچند که عناصر معدنی مقدار کمی از وزن یک گیاه را تشکیل می‌دهند ولی هر کدام از این عناصر وظایفی را در انجام فعالیت‌های حیاتی گیاه و تعادل بین رشد رویشی و زایشی بر عهده دارند و عدم وجود و یا وجود بیش از حد این عناصر در خاک، اختلالاتی را در گیاه به وجود می‌آورد که روی رشد و نمو گیاه و در نهایت روی کمیت و کیفیت محصول تأثیر بسزایی خواهد گذاشت.

عناصر غذایی مورد نیاز گیاه

به‌طور کلی تعداد عناصر غذایی مورد نیاز گیاه که در محلول خاک موجود می‌باشند، شامل 13 عنصر است که بر اساس میزان مصرف گیاه به دو دسته زیر تقسیم می‌شوند:

 • عناصر پر مصرف:

  • عناصری چون نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم و گوگرد که بیشتر مورد نیاز گیاه می‌باشند را عناصر پرمصرف می‌گویند.
 • عناصر کم مصرف:

  • عناصری چون آهن، منگنز، روی، مس، بر، مولیبدن و کلر که به مقدار بسیار کم مورد نیاز گیاه می‌باشند را عناصر کم مصرف یا ریز مغذی می‌گویند.

البته سه عنصر کربن، اکسیژن و هیدروژن هم از عناصر مورد نیاز گیاه هستند ولی چون این عناصر به فراوانی در هوا و آب یافت می‌شوند، به‌عنوان عناصر غذایی خاک محسوب نمی‌شوند.

دلایل کمبود عناصر غذایی در درختان میوه:

کمبودهای شدید عناصر غذایی در گیاه به‌صورت علائم مختلفی قابل مشاهده است که می‌توان به مواردی چون تغییر رنگ، سوختگی، توقف رشد جوانه‌های انتهایی، تغییر شکل میوه‌ها، تفاوت در عملکرد، زودرسی، دیررسی، کوچک شدن میوه‌ها، نارسایی در رشد، کاهش گسترش ریشه و کاهش خاصیت انبارداری میوه‌ها اشاره نمود.

لازم به ذکر است که نشانه‌های کمبود گاهی مشابه هم بوده و هم‌چنین عوامل دیگری چون تغییرات دما، استفاده از سموم، حشرات، باد و دیگر عوامل طبیعی نشانه‌هایی را از خود به جای می‌گذارند که مشابه علائم کمبود است. به‌همین دلیل، تشخیص و معالجه کمبود عناصر غذایی از روی علائم ظاهری باید با احتیاط و به‌سیله کارشناسان با تجربه انجام گیرد.

معمولا کمبود عناصر غذایی در گیاهان ناشی از موارد زیر است:

 • کمبود واقعی: کمبود عناصر غذایی در خاک و یا وجود ترکیب شیمیایی غیر قابل جذب برای گیاه
 • کمبود دروغین: کمبود عناصر غذایی به علت ایجاد شرایط خاص در محیط کشت. در این حالت ریشه ها قادر به جذب عناصر موجود در خاک نمی‌باشند؛ مانند موارد زیر:
  • سرد بودن خاک: در این حالت پتاسیم موجود در خاک جذب ریشه نمی‌شود.
  • غرقابی بودن خاک: آهن، مس و کلسیم در خاک غرقابی جذب نمی‌شوند. به‌عنوان مثال آبیاری پی در پی در خاک، شرایط احیا و اکسیداسیون در خاک را فعال نموده و عناصری مثل آهن و منگنز به خاطر اکسیده شدن غیر قابل جذب می‌گردند.
  • اسیدیته (PH) نامناسب: در خاک‌های خیلی اسیدی، منگنز و روی و در خاک‌های قلیایی آهن، منیزیم و بور جذب نمی‌شود.
  • اثر متقابل و منفی عناصر نسبت به یکدیگر: در این حالت حضور یک عنصر باعث عدم جذب عنصر دیگر می‌شود. مثلا حضور پتاسیم بیش از حد باعث کمبود منیزیم می‌شود و یا حضور بیش از حد ازت باعث رشد سبزینه‌ای گیاه شده و تعادل مصرف برخی عناصر مورد نیاز در گیاه را به هم می‌زند.

از دیگر دلایل ظهور کمبود عناصر در گیاه، می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • شستشوی خاک به‌ویژه در خاک‌های سبک که باعث کمبود عناصر محلول در خاک مثل ازت و منیزیم می‌شود. در شرایط اسیدی خاک، این حلالیت برای آهن و کلسیم بروز کرده و شسته می‌شوند و در شرایط قلیایی شستشوی پتاسیم اتفاق می‌افتد.
 • با فشرده شدن خاک و عدم تبادلات گازی در خاک، گاز دی اکسید کربن محبوس شده و با کربنات‌های خاک تشکیل بی‌کربنات داده و رسوب کلسیم می‌دهد و شرایط قلیایی ایجاد شده در خاک، منجر به کمبود برخی عناصر می‌شود.
 • مصرف کود حیوانی نپوسیده در ابتدا باعث می‌شود تا ازت موجود در خاک صرف پوسیدن کود شده و در نتیجه گیاه با کمبود ازت مواجه شود و از طرفی با مصرف کود حیوانی، مقدار بعضی از عناصر در خاک چندین برابر افزایش یافته و منجر به کمبود جذب دیگر عناصر موجود در خاک می‌شود. استفاده از کودهای شیمیایی پر مصرف و عدم کاربرد کودهای شیمیایی کم مصرف، منجر به کمبود آنها در خاک شده که لزوم یک مدیریت صحیح در مصرف کودهای پرمصرف و کم مصرف در خاک ضروری به نظر می‌رسد.
 • در زمان خشکی و تبخیر بیش از حد از سطح خاک، برخی نمک‌های محلول مثل کلرور پتاسیم و سدیم و کمی هم کلسیم و منیزیم و یا ترکیبات نیترات به سطح خاک آمده و در نتیجه جذب این عناصر برای ریشه امکان‌پذیر نمی‌باشد.

رابطه علائم کمبود عناصر غذایی با تحرک آنها در گیاه:

محل ظهور علائم کمبود عناصر غذایی در گیاهان، به وسعت و میزان انتقال عناصر غذایی از برگ‌های پیر به قسمت‌های جوان گیاه بستگی دارد که می‌توان عناصر را بر اساس جابه‌جایی در گیاه به دو دسته تقسیم نمود:

 • عناصر متحرک:

  • علائم کمبود این عناصر ابتدا در برگ‌های پیر (برگ‌های پایینی) اتفاق می‌افتد؛ زیرا این عناصر می‌توانند از برگ‌های پیر پایینی به سوی برگ‌های جوان بالایی حرکت کنند. این عناصر عبارتند از: ازت، منیزیم، پتاسیم و فسفر
 • عناصر غیرمتحرک:

  • علائم کمبود این عناصر ابتدا در برگ‌های جوان (برگ‌های بالایی) اتفاق می‌افتد زیرا این عناصر نمی‌توانند از برگ‌های ‌پیر پایینی به سوی برگ‌های جوان بالایی حرکت کنند. این عناصر عبارتند از کلسیم، بر، منگنز، روی، مس و آهن

 

عناصر غذایی علامت قابلیت حرکت وظیفه در گیاه
آهن Fe خیر تشکیل کلروفیل؛ حامل اکسیژن، تقسیم و رشد سلولی
بر B خیر جوانه زنی دانه گرده؛ تشکیل بذر و دیواره سلولی ، تحریک بلوغ ، انتقال قند
روی Zn خیر سیستم های هورمونی و آنزیمی ، تولید کلروفیل؛ تشکیل کربوهیدرات ، نشاسته و دانه
کلر Cl بله نامشخص
مس Cu خیر کاتالیست در متابولیک؛ شرکت در فتوسنتز و تولید مثل، افزایش قند، تشدید رنگ ، بهبود طعم
منگنز Mn خیر شرکت در سیستم های آنزیمی ، کمک به سنتز کلروفیل، قابلیت جذب P و CA
مولیبدن Mo بله تشکیل نیتران ردوکتاز، تبدیل فسفات های معدنی به آلی
نیکل Ni بله متابولیسم و تثبیت نیتروژن؛ مقاومت در برابر بیماری

روش‌های تعیین کمبود عناصر غذایی:

 • آنالیز و تجزیه خاک: این آزمایش در آزمایشگاه‌های تجزیه آب و خاک صورت می‌گیرد. بدین صورت که از خاک مزرعه یا باغ نمونه‌گیری شده و با مراجعه به آزمایشگاه اسیدیته، شوری، املاح محلول در خاک و میزان عناصر موجود در خاک تعیین می‌گردد.
 • آنالیز و تجزیه بافت‌های گیاهی (برگ و دمبرگ): این آزمایش وقتی گیاه در حال رشد است انجام می‌شود و برای تأیید اختلالات ظاهری مورد استفاده قرار می‌گیرد. با تجزیه برگ، میزان عناصر موجود در آن اندازه‌گیری و با میزان طبیعی (مستلزم وجود آزمایشگاه‌های استاندارد) مقایسه می‌شود که باید در برگ وجود داشته باشد.
 • تشخیص ظاهری از روی علائم: گیاهان با ایجاد علائم خاصی بر روی اندام‌های خود به‌خصوص برگ‌ها به کمبود عناصر مختلف عکس العمل نشان می‌دهند. این علائم می‌تواند به‌عنوان نشانه‌ای برای تشخیص استفاده شوند اما نمی‌تواند معیار دقیقی برای تشخیص کمبود عناصر باشد. به عبارتی دیگر بعضی از عناصر کم‌مصرف علائمی شبیه به یکدیگر دارند و در مواردی نیز کمبود یک عنصر به صورت پنهان می‌باشد و هیچ‌گونه علائم ظاهری بوجود نمی‌آورد ولی بر روی عملکرد نهایی گیاه تأثیر می‌گذارد. با توجه به اینکه برگ‌ها کارخانه تولید مواد غذایی برای میوه‌ها هستند در صورتی‌که سالم نباشند عملکرد و کیفیت میوه نیز کاهش می‌یابد؛ لذا با بروز اولین علائم باید جهت رفع خسارت به درمان پرداخت.

آمینوکلات میکرو کامل آرامین

آمینوکلات میکرو کامل آرامین تولید شرکت آراد شیمی سبز بنیان بر پایه کلات اسیدآمینه‌های آزاد تولید شده و تأثیر محرکی روی گیاه در طول مرحله رشد و دوره گلدهی دارد. استفاده از اسیدآمینه در ترکیب این کود با تحریک هورمون‌ها و آنزیم‌های گیاهی، موجب جذب سریع و بهتر عناصر میکرو و افزایش کیفیت و اندازه میوه می‌گردد.

ویژگی‌ها و تمایزات:

 • تسریع در رسیدن میوه
 • جلوگیری از ریزش گل‌ها
 • تحریک فعالیت آنزیمی گیاهی
 • افزایش گرده‌افشانی، گل‌دهی، سبزینگی و رشد گیاه
 • افزایش اندازه، کیفیت و ارتقای بازارپسندی محصولات
 • تأمین عناصر ریزمغذی به صورت متعادل و رفع علائم در سریع‌ترین زمان
 • افزایش مقاومت گیاه در برابر عوامل تنش‌زا از جمله سرما و گرما، خفگی ریشه‌ها، مسمومیت‌های شیمیایی‌تگرگ و سایر عوامل تنش‌زا

تفاوت گوگرد مایع غیر اکسید اکتیو با گوگرد مایع معمولی

تفاوت گوگرد مایع غیر اکسید اکتیو با گوگرد مایع

 

گوگرد :

گوگرد یک عنصر شیمیایی با نماد S و عدد اتمی ۱۶ است که در جدول تناوبی در گروه ۱۶ و در دوره ۳ قرار دارد. این عنصر یکی از عناصر اصلی موجود در طبیعت است و یکی از اجزای اصلی تشکیل دهنده کوه‌ها، سنگ‌ها، سولفیدها و گیاهان می باشد. گوگرد در بسیاری از ترکیبات شیمیایی حضور دارد و نقش مهمی در فرایندهای زیستی و صنعتی ایفا می‌کند. از جمله کاربردهای گوگرد می‌توان به تولید اسیدها، و ضدعفونی کننده‌ها و صنایع مختلف از جمله تولید کاغذ، لاستیک، و کودهای کشاورزی اشاره کرد . همچنین گوگرد خاصیت ضد باکتریایی و آنتی‌اکسیدانی دارد و در زمینه پزشکی ، بهداشت و آفتکش های کشاورزی نیز کاربرد دارد.

نقش گوگرد در کشاورزی :

گوگرد یکی از عناصر مهم در کشاورزی است و نقش بسیار مهمی در افزایش بهره‌وری خاک و کاهش بیماری‌های گیاهی دارد. گوگرد به عنوان یک کود مورد استفاده قرار می‌گیرد و به عنوان یک عنصر ضروری در رشد و توسعه گیاهان عمل می‌کند. این عنصر می‌تواند باعث بهبود ساختار خاک و افزایش تهویه و نفوذپذیری آن شود. همچنین، گوگرد دارای خاصیت ضدعفونی کننده است و می‌تواند در کاهش انتقال بیماری‌های گیاهی از طریق خاک به گیاهان کمک کند. استفاده متناسب از گوگرد در کشاورزی به عنوان یک کود موثر و ضدعفونی کننده می‌تواند به بهبود عملکرد محصولات و کاهش استفاده از مواد شیمیایی ناپسند در کشاورزی کمک کند، که در نهایت به حفظ محیط زیست و تولید پایدار منجر می‌شود.

جذب گوگرد توسط خاک :

خاک به عنوان یک محیط زنده با توانایی جذب و استفاده از گوگرد، نقش حیاتی در زندگی گیاهان و حفظ تعادل محیط زیست دارد. برای جذب گوگرد از خاک، گوگرد باید به فرم سولفات تبدیل شود تا توانایی جذب آن توسط گیاهان افزایش یابد. عوامل گوناگونی در این فرآیند دخیل هستند، از جمله می‌توان به میزان رطوبت خاک، جایگاه مناسب گوگرد در خاک و فعالیت میکروارگانیسم‌ها اشاره کرد. باکتری‌ تیوباسیلوس نقش بسزایی در تبدیل گوگرد به فرم سولفات دارند و به همین منظور استفاده میشود. این فرآیند جذب گوگرد توسط خاک علاوه بر تأمین نیاز گیاهان به این عنصر، به حفظ تعادل و بهبود خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک نیز کمک می‌کند.

باکتری تیوباسیلوس :

باکتری‌های تیوباسیلوس گروهی از باکتری‌های گرم مثبت و هموئیدروفیلیک هستند که دارای توانایی تبدیل ترکیبات گوگردی به ترکیبات قابل حل می‌باشند. این باکتری‌ها نقش مهمی در فرآیند تبدیل مواد معدنی گوگردی به سولفات‌ها ایفا می‌کنند. این فرآیند به نام اکسیداسیون گوگرد معروف است و منجر به افزایش pH خاک و تولید اسیدهای گوگردی می‌شود. به طور کلی، باکتری‌های تیوباسیلوس به دلیل فعالیت‌های تبدیل گوگردی‌شان در فرآیندهای زیستی و صنعتی اهمیت دارند و در محیط‌هایی که گوگرد وجود دارد، نقش مهمی ایفا می‌کنند.

تفاوت گوگرد مایع غیر اکسید اکتیو با گوگرد مایع چیست ؟

شکل قابل استفاده گوگرد توسط گیاهان به صورت یونی (s-2) می باشد . لازمه تبدیل گوگرد عنصری به گوگرد یونی ابتدا اکسید شدن آن و تبدیل گوگرد عنصری به یون سولفات است برای تبدیل گوگرد عنصری به یون سولفات باید شرایط اکسیداسیون در خاک مهیا باشد از جمله این شرایط ، رطوبت ، ماده آلی ، دمای ایده آل ، سطح تماس و وجود میکرو ارگانیسم های اکسیدکننده گوگرد (تیوباسیلوس) است .

با توجه به فقر خاک و کمبود ماده آلی در بیشتر زمین های کشاورزی کشور فراهم شدن همه ی این شرایط امکانپذیر نبوده  و عملا گوگرد مصرف شده بدون استفاده از دسترس گیاه خارج می شود . برای سهولت کار معمولا گوگرد به فرم گوگرد مایع توسط شرکت ها به کشاورزان ارائه می شود که در بهترین حالت ممکن فرم آن به صورت یون سولفات ( 2- so4) می باشد . شکستن پیوند یون سولفات و تبدیل آن به گوگرد یونی نیاز به صرف انرژی بسیار زیادی توسط گیاه دارد و این باعث کاهش عملکرد در گیاه می شود.

گوگرد مایع غیر اکسید اکتیو یعنی گوگرد کاملا محلول ، بدون نیاز به تغییر شیمیایی و قابلیت جذب سریع در گیاه است . فرم گوگرد موجود در این محصول به صورت یونی و در تمام فعالیت های زیستی غیر اکسیده است و در صورت ورود به متابولیسم گیاه ، گیاه انرژی مصرف نخواهد کرد .

گوگرد مایع غیر اکسید اکتیو با توجه به فرمولاسیونی که دارد باعث افزایش قابلیت جذب عناصر غذایی در خاک می شود و به دلیل اکتیو بودن ، گیاه برای جذب آن انرژی کمتری مصرف خواهد کرد و این موجب ذخیره انرژی و افزایش عملکرد کمی و کیفی محصولات کشاورزی می شود .

گوگرد مایع غیر اکسید اکتیو (آرامین ) با محیط زیست سازگار است و با دفع آفات و تقویت محصولات هزینه های کشاورزی را تا حد زیادی کاهش می دهد .

یکی دیگر از امتیازات این محصول که آن را از سایر گوگرد مایع های تولید شده متمایز می کند وجود درصد بالای ماده آلی در آن می باشد که در مصارف خاکی باعث فعال شدن باکتری های مفید خاک شده و عملا اکسیداسیون بیولوژیکی رو در خاک تسهیل می نماید .

از طرفی این محصول به صورت اکتیو می باشد و در واکنش با ماده آلی خاصیت و اثر گذاری آن بیش تر شده و باعث دفع و کنترل آفات و بیماری ها اعم از حشرات و قارچ ها یا باکتری های بیماری زا و نماتد ها خواهد شد . بنابراین در صورت استفاده اصولی ، گوگرد مایع غیر اکسید اکتیو مصرف سموم شیمیایی را تا حد زیادی کاهش می دهد .

زمان استفاده از گوگرد مایع

زمان استفاده از گوگرد مایع

ما در این مقاله به شما خواهیم گفت که بهترین میزان و زمان استفاده از گوگرد مایع چه موقع می باشد پس با ما همراه شود

نقش گوگرد در رشد گیاهان

گوگرد از عناصر پرمصرف مورد نیاز براي رشد گیاهان است. حضور گوگرد در ساختمان ترکیبات بتامین، تیامین، بیوتین، کوآنزیم، اسیدهاي آمینه گوگردار، سولفولیپیدها، سولفوکسیدها و متالوتیونین‌ها موجب داشتن نقش کلیدي این عنصر در فعال کردن بسیاري از آنزیم‌ها، تنفس، پروتئین‌سازي، دفع حشرات و تعدیل سمیت بعضی عناصر سنگین در گیاهان شده است. مقدار متوسط گوگرد در پوسته زمین حدود 0.4 درصد بوده؛ اما دامنه تغییرات آن در خاك‌هاي کشاورزي زیاد است. کمترین مقدار آن در خاك‌هاي شنی 20 میلی‌گرم گوگرد بر کیلوگرم خاك و بیشترین مقدار آن در نواحی جزر و مدي که سولفیدها تجمع پیدا می‌کنند، 35 میلی‌گرم گوگرد بر کیلوگرم خاك می‌باشد.

گوگرد به مقدار فراوانی در گیاه به‌ویژه در برگ‌ها یافت می‌شود. این عنصر جزء تشکیل‌دهنده پروتئین در گیاه است و مهم‌ترین عملکرد آن شرکت در تولید اسیدهای آمینه و به دنبال آن سنتز پروتئین می‌باشد. گوگرد جزء مهمی در تشکیل ویتامین‌های ضروری برای متابولیسم گیاه است و به‌صورت آنیون سولفات SO42- در محلول خاک وجود دارد.

جذب گوگرد توسط خاک

 عنصر گوگرد برای جذب توسط خاک باید به سولفات تبدیل شود. عوامل زیادی در انجام فرآیند تبدیل گوگرد به سولفات کمک می‌کنند که مهم‌ترین آنها عبارتند از رطوبت خاک، جای‌گذاری مناسب گوگرد در خاک و فعالیت میکروارگانیسم‌ها است. اما علاوه بر این، گیاه بخشی از نیاز گوگرد خود را از هوا از طریق شاخه‌ها دریافت می‌کند.

سولفات‌ها در خاک بسیار متحرک هستند و به سرعت به ریشه گیاه می‌رسند و آنها را در فصل رویش برای ترکیب شدن با کودهای شیمیایی ازته آماده می‌کنند.

تاثیر گوگرد در خاک

گوگرد در کنترل اسیدیته خاک و پایین آوردن PH و اصلاح خاک قلیایی و آهکی موثر است و چون با آب حل نمی‌شود و فرایند اکسیداسیون آن در خاک طولانی می‌باشد، لذا توصیه شده که از باکتری تیوباسیلوس برای تسریع در فرایند اکسیداسیون استفاده شود. خاک به‌عنوان بستر اصلی کشت گیاه و نیز محیطی منحصر بفرد برای انواع حیات محسوب می‌شود. کمبود مواد آلی از یک سو و آهکی و قلیایی بودن اراضی کشاورزی از سوی دیگر موجب پدیدار شدن انواع ناهنجاری‌ها، افت پتانسیل در تولید محصولات کشاورزی، کاهش سطح حاصلخیزی خاک‌های زراعی و بحران‌های زیست ‌محیطی می‌شود. با توجه به اثرات مفید کاربرد گوگرد در طبیعت استفاده از این محصول به عنوان کود و سم برای از بین بردن ناهنجاری‌های خاک نقش بسزایی دارد.

گوگرد به علت دارا بودن خاصیت قارچ‌کشی، خاک را ضدعفونی می‌کند و بعد از ازت، فسفر و پتاس چهارمین عنصر پر مصرف برای گیاهان به شمار می‌رود. با توجه به اثرات مفید گوگرد در از بین بردن سفیدک مو (انگور) استفاده از این عنصر توسط کارشناسان توصیه می‌شود. استفاده از این ماده برای حفظ نباتات و از بین بردن کرم سفید ریشه و حشرات موذی ضروری می‌باشد. مصرف گوگرد باعث پایین آمدن اسیدیته خاک شده و این امر دسترسی گیاه را به عناصر ذخیره شده در خاک آسان می‌کند.

گوگرد مایع به شکل عنصری S هست و دو ماه طول می‌کشد تا جذب شود و به فرم قابل جذب برای گیاه دربیاید؛ ولی طی همان دو ماه دورکننده آفات و بیماری‌ها و حشرات است و در کاهشPH  خاک و اصلاح خاک می‌تواند مفید باشد.

میزان و زمان استفاده از گوگرد مایع

نتایج تحقیقات انجام شده نشان داده است که مصرف صحیح گوگرد در خاک می‌تواند ضمن بهبود شرایط شیمیایی خاک به جذب بهتر بعضی عناصر غذایی توسط گیاه کمک کند و با افزایش عملکرد گیاه از مخاطرات زیست محیطی احتمالی نیز جلوگیری نماید. لذا مصرف گوگرد همراه با ماده آلی و تیوباسیلوس به میزان دو درصد گوگرد مصرفی برای بهبود شرایط شیمیایی و فیزیکی خاک و افزایش عملکرد گیاهان توصیه می‌شود.

دقت داشته باشید که گوگرد مایع باید در دمای 16 تا30 درجه سانتی‌گراد استفاده شود، دمای بالاتر از 35 درجه سانتی‌گراد باعث سوزاندن گیاه می‌شود.

زمان مصرف گوگرد مایع

از آنجا که گوگرد مایع قابلیت جذب بسیار بالایی دارد، زمانی که کشاورز خواهان تغییرات سریع می‌باشد می‌توان از آن استفاده کرد. مصرف این کود بسیار راحت است و به دو صورت آبیاری و محلول‌پاشی می توان از آن استفاده نمود. مصرف این محصول بهتر است در زمانی انجام شود که انرژی زیادی از درخت و یا گیاهان از دست رفته است، البته باید در چندین مرحله از این کود مایع استفاده کرد:

 •  مرحله اول استفاده بهتر است زمانی باشد که گیاه در خواب بوده و تازه شروع به گلدهی می‌کند.
 • مرحله دوم نیز در زمان تشکیل دانه و میوه است، چرا که در این زمان درخت انرژی زیادی از دست خواهد داد و صرف تولید میوه خواهد کرد.

بنابراین استفاده از کود گوگرد در این دو مرحله بسیار مهم و ضروری است.

 • در این میان مرحله سومی نیز وجود دارد و زمانی است که میوه درخت در حال رشد و یا به عبارت دیگر مغز میوه در حال پر شدن است، می‌باشد. دقت کنید که حدود 20 روز به برداشت محصول باید مانده باشد؛ در آن زمان می‌توانید کود را با آب آبیاری مخلوط کنید و درختان را آبیاری نمایید.

برای درختان حدود 3 بار استفاده از این محصول توصیه می‌شود، اما برای محصولات زراعی 2 بار نیز کافی است. برای رسیدن به نتیجه دلخواه باید در زمان‌هایی که توصیه شد از کود گوگرد مایع استفاده کنید.

میزان مصرف گوگرد مایع

 • برای محصولات زراعی به شیوه محلول‌پاشی 2-1 لیتر در هر هکتار، به شیوه کود آبیاری 5-4 لیتر در هر هکتار
 • برای محصولات باغی به شیوه محلول‌پاشی 2-1 لیتر در هزار لیتر آب، به شیوه کود آبیاری 7-5 لیتر در هکتار

میزان مصرف گوگرد مایع در روش آبیاری برای گیاهان متفاوت است.

به عنوان مثال:  برای گندم و جو و برنج و ذرت در کل تمام غلات میزان مصرف آن ۱۲ لیتر در هر هکتار دو مرتبه است. یک بار در زمان گلدهی و بار دیگر در زمان خمیر شدن دانه‌ها است.

برای درختان میوه هم مانند غلات ۱۲ لیتر در هکتار است و مصرف آن نیز دو مرتبه است که یکبار قبل از گل دادن و دفعه بعد ۲۰ روز قبل از برداشت است.

برای کشت زعفران ۱۴ لیتر در هر هکتار باید مصرف شود و تعداد دفعات آن دو مرتبه در زمان کشت و گل‌دهی است.

برای علوفه‌جات و یونجه یکبار ۲۰ روز قبل از برداشت محصول استفاده می‌شود.

برای درخت انگور باید ۱2 لیتر در هکتار، یکبار قبل از غوره دادن و یک بار بعد از غوره شدن باید استفاده گردد.

در زمان‌های نزدیک به برداشت محصول، استفاده از گوگرد مایع می‌تواند به کیفیت و طول عمر محصول کمک کند.

 شایان ذکر است که ارقام گفته شده در بالا کلی می باشد و بهترین کار برای فهمیدن میزان مصرف مطالعه راهنمای محصول کودی و مشاوره گرفتن از کارشناس می باشد .

گوگرد مایع غیراکسیده (اکتیو) آرامین

کود گوگرد مایع غیراکسیده (آرامین) با محیط‌ زیست سازگار است و با دفع آفات و تقویت محصولات هزینه‌های کشاورزی را تا حد زیادی کاهش می‌دهد. ماده آلی موجود در این محصول موجب فعال شدن باکتری‌های مفید خاک شده و عملاً اکسیداسیون بیولوژیکی را در خاک تسهیل می‌نماید.

ویژِگی و تمایزات:

 • گوگرد مایع غیر اکسیده کود سم دومنظوره
 • کاهش استفاده از کودهای دیگر
 • آزادسازی عناصر ماکرو و میکرو در خاک
 • ضدعفونی‌کننده خاک و پیشگیری از آفات
 • پیشگیری از انتشار و ابتلا بیماری‌های گیاهی
 • افزایش مقاومت گیاه در برابر خشک‌سالی و سرما
 • افزایش جذب فسفر، آهن، روی و منگنز در خاک
 • و …

دستورالعمل استفاده:

 • در روش محلول‌پاشی برای محصولات باغی و زراعی با غلظت 4 در هزار با رعایت اصول محلول‌پاشی (مه پاشی روی برگ‌ها) پیشنهاد می‎گردد.
 • در روش مصرف در آب آبیاری برای گیاهان زراعی حداقل 10 لیتر و برای گیاهان باغی 20 لیتر در هکتار در حداقل دو نوبت (هر نوبت زراعی 5 باغی 10 لیتر).
 • برای مزارع می‌توان حداقل دو هفته قبل از کاشت استفاده شود. – بهترین ساعت محلول‎پاشی صبح زود یا غروب آفتاب هست. (در شرایط بدون وزش باد یا باران) – بهترین زمان محلول‎پاشی 24 ساعت قبل از آبیاری است. در غیر این صورت در زمان گاو رو شدن خاک (F.C= حد ظرفیت مزرعه) محلول‎پاشی انجام شود.
 • جهت موارد کنترلی با کارشناسان شرکت تماس گرفته شود.

منابع :

نقش سیلیسیم در رشد گیاهان

نقش سیلیسیم در رشد گیاهان

عنصر سیلیسیم

سیلیسیم با علامت اختصاری (Si) یکی از عناصر مهم و ضروری برای گیاهان محسوب می‌شود که دارای خواص و مزایای فراوانی می‌باشد. کمبود سیلیسیم در گیاه تأثیر قابل‌توجهی بر سلامت آن دارد، این عنصر یکی از مفیدترین عناصر کودی برای رشد گیاه هست. کمبود آن در خاک‌ها یک اتفاقی است که کمتر به آن توجه می‌شود؛ ولی در زمین‌های زراعی و کشاورزی در مناطق با آب و هوای گرم، این کمبود بسیار وجود دارد و در محصولاتی مثل نیشکر و برنج کمبود آن یک اصل است و همیشه باید به آن توجه کرد.

از جمله مزایای سیلیسیم می‌توان به افزایش ضخامت، سفتی و ایستادگی برگ‌های گیاه، افزایش قابلیت استفاده از فسفر، افزایش کیفیت محصول و عملکرد گیاه، افزایش نفوذ نور به گیاه و افزایش استحکام دیواره‌ی سلول‌های آوند چوبی اشاره کرد. استفاده از این عنصر در جهت رشد محصولات کشاورزی و اصلاح خاک، سمیت ناشی از میزان بالای عناصر منگنز، آهن و آلومینیوم را در خاک کاهش می دهد و مانع از آسیب این عناصر به محصولات زراعی می‌شود. ترکیبات حاوی سیلیکون برای گیاه ارزشمند هستند و برای حمایت از گیاه مفید هستند. ساقه‌ها ضخیم می‌شوند، گیاه به خشکی مقاوم‌تر می‌شود و در برابر پژمردگی مقاومت می‌کند و گیاه برگ‌ها و میوه‌های بزرگ‌تری می‌گیرد زیرا ساقه می‌تواند وزن بیشتری را تحمل کند. دیواره‌های سلولی ضخیم‌تر گیاه همچنین مقاومت مکانیکی بیشتری در برابر حشرات مکنده شیره (مانند کنه عنکبوتی) و قارچ‌های بیماری‌زای مختلف (مانند سفیدک پودری) ایجاد می‌کند

از جمله کاربردهای سیلیسیم:

استفاده برای انواع میوه‌ها

برای جذب پتاسیم توسط گیاه عنصر سیلیسم لازم است، از این جهت سیلیسیم یک عنصر ضروری برای رشد گیاهان می‌باشد. این دو عنصر به صورت ترکیبی باعث می‌شوند که گیاهان و برگ‌ها در برابر افزایش گرمای محیط و عوارض نور خورشید که باعث آفتاب سوختگی برگ‌ها و تولید میوه‌های پوک در درختان میوه می‌شود، مقاوم باشند.

نقش سیلیسیم در رشد گیاهان گلدانی

محققان با مقایسه مواد مغذی درون خاک زمین و خاک گلدان‌ها دریافته‌اند که علت اختلاف رشد در گیاهان گلدانی و گیاهانی که در زمین کشت می‌شوند کمبود عناصر مغذی در خاک گلدان است. یکی از مواد مغذی که بر روی رشد گیاهان گلدانی و زمینی تفاوت ایجاد کرده ‌است، سیلیسیم می‌باشد که مقدار آن در گیاهانی که درون گلدان هستند بسیار پایین می‌باشد.

سایر خواص عنصر سیلیسیم

 • افزایش مقاومت گیاه نسبت به شرایط خشکی، سرما، آفات و بیماری‌ها
 • افزایش حاصل‌خیزی خاک از طریق افزایش جمعیت میکروارگانیسم‌ها
 • افزایش رشد رویشی و تولید ماده خشک
 • افزایش کیفیت و عملکرد دانه
 • افزایش فتوسنتز
 • کاهش خوابیدگی یا ورس گیاه
 • افزایش تعادل بین عناصر غذایی
 • کاهش تنش شوری در گیاه
 • کاهش آلودگی محیط زیست
 • افزایش ماندگاری و انبارداری محصولات

محصولاتی که بیشتر به سیلیسیم نیاز دارند سه دسته هستند:

 • انواع برنج‌ها
 • محصولات دیم مانند نیشکر
 • محصولات دو لپه‌ای و حبوبات

عنصر پتاسیم

پتاسیم یکی از مهم‌ترین عناصر مورد نیاز گیاه هست که به عنوان عنصر تنظیم‌کننده کیفیت عمل می‌کند. همانطور که دو عنصر نیتروژن و فسفر برای رشد گیاهان و محصولات کشاورزی ضرورت دارد، پتاسیم هم سومین عنصر ضروری برای رشد گیاهان است. پتاسیم باعث تنظیم حرکت آب در داخل بافت‌های گیاهی می‌شود و همچنین در ساخت پروتئین، نشاسته، متابولیسم تنفسی و فتوسنتز دارای نقش اساسی می‌باشد. این عنصر یکی از عناصر اساسی برای سلامتی انسان بوده و هم‌چنین عنصر کلیدی برای حفظ عملکردهای اساسی قلب و عروق انسان می‌باشد. پتاسیم برای حفظ رشد، تولید و توسعه گیاه، متعادل‌سازی اثر ازت، سنتز کربوهیدرات‌ها، افزایش ضخامت دیواره سلولی گیاه و مقاومت ساقه، جلوگیری از آبدار و گوشتی شدن برگ‌ها، کاهش امراض و بیماری‌های گیاهی، مقاومت به سرمای شدید و یخ‌زدگی نقش اساسی دارد. کمبود این عنصر باعث رشد نامناسب ریشه گیاه می‌شود. اگر کمبود پتاسیم در گیاه احساس شود، گیاه دچار رشد آهسته شده و مقاومتی در برابر بیماری‌های قارچی و میکروبی ندارد. گیاهان دچار کمبود پتاسیم دارای اختلال در رسیدن میوه‌ها می‌شوند. میوه‌های حاصله ریز و کال شده و بازده محصولات را پایین آورده و کشاورزان ضرر زیادی را متحمل می‌شوند.

اسید آمینه

اسیدآمینه‌ها سازنده پروتئین‌ها هستند و حیات گیاه بدون آن‌ها امکان‌پذیر نیست. اسیدآمینه‌ها نقش‌های بسیار متفاوتی در تمامی گیاهان و درختان دارند. مهم‌ترین فواید اسیدآمینه برای درختان شامل: القای فرایند گرده‌افشانی، تأثیر بر روزنه‌های هوایی، افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش‌های محیطی، افزایش سرعت رسیدگی محصول، تسریع در تشکیل اندام‌های هوایی، افزایش فتوسنتز و تسریع رشد گیاه، افزایش سرعت رسیدگی محصول، افزایش ماندگاری محصول پس از برداشت و افزایش کمی و کیفی محصول می‌باشد. گیاهانی که به سبب کود اسیدآمینه بارور می‌شوند می‌توانند برگ بیشتری داشته و بیشتر هم جوانه می‌دهند. علاوه بر اینها نیز کیفیت محصولات این گیاهان نیز بسیار زیاد می‌باشد.

اعم فواید اسیدآمینه برای درختان:

 • القای فرایند گرده افشانی:

به طور کلی گرده افشانی عمل انتقال دانه گرده به مادگی، لقاح و تشکیل میوه می‌باشد. اسیدآمینه پرولین به باروری دانه گرده کمک می‌کند و از سوی دیگر متیونین، گلوتامیک اسید و لیسین از طریق فعال‌سازی هورمون‌های مؤثر در تشکیل گل و میوه با افزایش جوانه‌زنی دانه گرده و افزایش طول لوله گرده موجب بهبود گرده افشانی می‌شوند. یکی از مهمترین نقش‌های اسیدآمینه در گیاهان القای فرایند گرده افشانی می‌باشد.

 • تأثیر بر روزنه‌های هوایی در درختان:

در واقع روزنه‌های هوایی ساختارهای سلولی موجود در برگ است که تعادل هیدروژنی گیاه، جذب عناصر و … را بر عهده دارند. باز و بسته شدن روزنه‌ها در شرایط نامساعد موجب کاهش شدید فتوسنتز و تعرق گیاه می‌شود. بدین‌ترتیب، سوخت و ساز گیاه افزایش و جذب عناصر غذایی و رشد گیاه کاهش می‌یابد. بکارگیری اسیدهای آمینه مانند گلوتامیک اسید با تأثیر بر سلول‌های نگهبان روزنه از انسداد روزنه‌ها جلوگیری می‌کند.

 • افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش‌های محیطی:

هر نوع تنشی که در گیاه ایجاد شود موجب توقف رشدی جهت مقابله با تنش می‌شود. استفاده از اسیدآمینه‌ها موجب جلوگیری از ایجاد تنش و کمک به مقابله با آن‌ها می‌شود. تنش‌های محیطی نظیر دمای بالا، کم‌آبی، شوری و سرمای شدید دارای تأثیرات مخربی بر روی متابولیسم گیاه بوده که اسیدآمینه‌هایی مثل پرولین با تقویت دیواره سلولی و ایجاد توازن آب در گیاه موجب کاهش خسارات ناشی از شرایط نامساعد گیاهی می‌گردد. معروف‌ترین و مهم‌ترین فواید اسیدآمینه برای درختان ایجاد مقاومت در برابر تنش است.

 • افزایش سرعت رسیدگی محصول در درختان:

به طور کلی اسیدهای آمینه متیونین و تریپتوفان از طریق تحت تأثیر قرار دادن تولید هورمون‌های گیاهی باعث افزایش سرعت رسیدگی محصول می‌شود. اسیدآمینه متیونین پیش‌ساز ساخت اتیلن و تریپتوفان پیش‌ساز ساخت هورمون اکسین است که اتیلن باعث رسیدن کامل و توسعه رنگ میوه روی درخت و انبار، افزایش بازارپسندی و افزایش مقاومت محصولات انباری و اکسین باعث طویل شدن سلول‌ها و تسریع گلدهی می‌شود. از مهمترین فواید اسیدآمینه برای درختان می‌توان به افزایش سرعت رسیدگی محصول اشاره کرد.

 • تسریع در تشکیل اندام‌های هوایی:

مهمترین اسیدآمینه‌هایی که در تسریع تشکیل اندام‌های هوایی نقش دارند شامل: اسیدهای آمینه گلیسین، گلوتامیک اسید و آسپارتیک اسید می‌باشد که موجب تسریع در تشکیل و رشد ساقه و برگ، ارتقا جوانه زنی و بهبود سیستم ریشه‌ای گیاه می‌شود.

 • افزایش فتوسنتز و تسریع رشد گیاه:

به طور خلاصه کاهش فتوسنتز در گیاه باعث کاهش سوخت و ساز کربوهیدرات‌ها و اختلال در رشد می‌شود. افزایش فتوسنتز موجب افزایش جذب مواد غذایی و در نهایت موجب افزایش رشد درختان می‌شود. یکی از مهمترین فواید اسیدآمینه برای درختان تسریع رشد می‌باشد.

 • افزایش ماندگاری محصول پس از برداشت:

یکی از مواردی که برای باغداران اهمیت دارد ماندگاری پس از برداشت محصولات است. استفاده از اسیدهای آمینه موجب افزایش ماندگاری محصول پس از برداشت می‌شوند.

 • افزایش کمی و کیفی محصول:

اسیدهای آمینه آلانین و لوسین با افزایش نسخه‌برداریmRNA  و افزایش پروتئین در گیاه باعث بهبود ویژگی‌های کیفی و کمی محصول می‌گردد.

سیلیکات پتاسیم

گیاهان برای کمک به رشد خود به پتاسیم و سیلیسیم نیاز دارند. سیلیس در ساختار دیواره سلولی ساقه و ریشه گیاه عمل کرده و از طرف دیگر پتاسیم، هم به‌عنوان حشره‌کش و هم به‌عنوان قارچ‌کش عمل می‌کند. ترکیب سیلیسیم و پتاسیم در بهبود کیفیت و سفتی بافت میوه و هم‌چنین افزایش ماندگاری محصول به خصوص در محصولات گلخانه‌ای نقش موثری ایفا می‌کند. برداشت مکرر محصولات زارعی،‌ به خصوص محصولاتی که در طی دوره‌ی رشد و باروری،  سیلیس زیادی مصرف می‌کنند، مقدار سیلیس خاک را به شدت کاهش می‌دهند. از این رو برای اصلاح خاک و افزایش باروری، کود سیلیکات پتاسیم یک گزینه بسیار مناسب می‌باشد. سیلیکات پتاسیم در شرایط دمای بالا و تابش‌های شدید در فصل تابستان باعث کاهش اثرات ناشی از آفتاب سوختگی می‌شود. هم‌چنین با تقویت دیواره سلولی و رسوب در فضای سلولی باعث کاهش خسارت ناشی از برخی از آفات مانند پسیل می‌گردد. به علت مزایای زیادی که ریز مغذی سیلیسیم برای درختان دارد، کود سیلیکات پتاسیم را به عنوان مکمل به خاک و به صورت اسپری بر روی درختان، به کار می‌برند. می‌توان گفت برای تولید میوه‌های درشت و صادراتی، استفاده از سیلیکات پتاسیم بهترین توصیه می‌باشد و در انواع محصولات از جمله برنج، گندم، جو، خربزه، انگور، کدو، نیشکر و گیاهان زینتی قابل استفاده می‌باشد.

کود سیلیکات پتاسیم

کود سیلیکات پتاسیم از جمله کودهایی می‌باشد که استفاده از آن باعث جلوگیری از بیماری‌های قارچی در محصولات کشاورزی می‌شود. استفاده از این کود به کشاورزان کمک زیادی می‌کند، زیرا بیماری‌های قارچی یکی از عوامل مهمی است که به محصولات کشاورزی آسیب می‌رساند و ارزش غذایی آنها را پایین می‌آورد.

استفاده از این ترکیب برای زمین‌های زراعی و کشاورزی در تولید محصولات چرخه غذایی بسیار ایمن است و در محصولاتی که به صورت ارگانیک تولید می‌شوند، می‌توان از کود سیلیکات پتاسیم استفاده کرد. کود سیلیکات پتاسیم به دلیل اینکه فاقد ترکیبات آلی فرار می‌باشد تجزیه آن منجر به آزادسازی ترکیبات جانبی خطرناک در محیط زیست نمی‌شود. ترکیب سیلیکات پتاسیم در صورت تجزیه، پتاسیم و دی اکسید سیلیسیم آزاد می‌کند که هر دوی این ترکیبات به طور طبیعی در اکوسیستم‌ها وجود دارند و مشکلاتی را به وجود نمی‌آورند.

این ترکیب هم‌چنین به مبارزه با گرما و استرس آبی در گیاهان در فصول خشک کمک می‌کند و می‌توان آن را به‌صورت محلول‌پاشی استفاده کرد. سیلیکات پتاسیم به‌عنوان یک تقویت‌کننده مواد مغذی، به‌ویژه در سیستم‌های هیدروپونیک، به‌خوبی عمل می‌کند.

معرفی فواید سیلیکات پتاسیم:

 • تامین عنصرهای سیلیس و پتاسیم در درختان میوه
 • افزایش سبزینگی گیاهان
 • افزایش زمان انبارداری محصول
 • افزایش مقاومت گیاهان
 • کنترل بیماری‌ها
 • اصلاح خاک
 • جلوگیری از خمیدگی گیاهان
 • درشت کردن اندازه میوه‌ها
 • افزایش رشد گیاهان
 • بهبود خصوصیات فیزیکی و شیمیایی
 • مقاومت در برابر تنش‌های محیطی
 • بهبود عملکرد
 • کاهش تلفات و افزایش بهره‌وری محصولات

گیاهان برخلاف سایر موجودات قادرند توسط عناصر اولیه (کربن، اکسیژن، هیدروژن، نیتروژن) در طی فرایند فتوسنتز، اسیدآمینه بسازند ولی این فرایند تولید اسیدآمینه توسط گیاه به‌ خصوص در شرایط نامطلوبِ محیطی انرژی زیادی از گیاه مصرف می‌کند. استفاده از ترکیبات حاوی اسیدهای آمینه با تأمین اسیدهای آمینه ضروری این امکان را به گیاه می‌دهد تا انرژی ذخیره شده خود را صرف رشد و بالا بردن عملکرد و کیفیت محصول نماید. کودهای حاوی اسیدآمینه با تأمین واحدهای سازنده زنجیره پلی‌پپتید، تولید پروتئین را در گیاه و محصولات کشاورزی افزایش می‌دهد. در حدود 20 نوع اسیدآمینه مهم در هر یک از فرآیندهای تابع سنتز پروتئین‌ها در سلول درگیر هستند. مطالعات ثابت کرده است که اسیدآمینه‌ها می‌‌توانند به طور مستقیم تاثیر بسیار زیاد و مهمی در فعالیت‌های حیاتی و ساختارهای گیاهی داشته باشند. فرآیند تولید اسیدآمینه توسط گیاه بسیار انرژی‌بر است به‌ خصوص در شرایط نامطلوبِ محیطی؛ به همین منظور سالهاست که متخصصین علم کشاورزی برای جلوگیری از کمبود اسیدآمینه‌ها در گیاهان و تأثیرات نامطلوب آن، در جهت تولید کودهای حاوی اسیدآمینه قدم برداشته‌اند. شرکت دانش بنیان آراد شیمی سبز بنیان از جمله شرکت‌هایی است که موفق به تولید انواع کودهای حاوی آمینواسید با هدف ارتقا کیفی و کمی محصولات کشاورزی شده و در این راستا سهم به‌سزایی داشته‌است.

سیلیکات پتاسیم اسیدآمینه‌دار آرامین

کود مایع بر پایه سیلیسیم، پتاسیم و اسیدآمینه است. وجود این دو عنصر در کنار اسیدآمینه و با تشدید اثر همدیگر باعث استحکام بافت‌های گیاهی شده و علاوه بر افزایش استحکام سلول اپیدرمی از طریق تحریک سیستم دفاعی، حساسیت گیاه را نسبت به بیماری‌ها و آفات کاهش داده و گیاه را در برابر تنش‌های مختلف مقاوم می‌کند .

 

برای دسترسی به محتواهای بیشتر صفحه مارا در اینستا گرام به ادرس www.instagram/aradshimy.co  را دنبال نمایید

جهت مشاهده  تولیدات شرکت دانش بنیان آراد شیمی سبز بنیان (آرامین) به صفحه محصولات مراجعه نمایید

کمبود عناصر کم مصرف در درختان میوه

نقش، علائم تشخیص و درمان کمبود عناصر کم مصرف در درختان میوه:

عناصری مثل آهن، منگنز، روی، مس، بُر، مولیبدن و کلر که به مقدار بسیار کم مورد نیاز گیاه می‌باشند را عناصر کم مصرف می‌گویند. ولی با اینکه این عناصر به مقدار کم برای گیاه لازم هستند ولی همین مقدار کم برای فعالیت‌های گیاهی ضروری است و کمبود این عناصر در گیاه می‌تواند باعث اختلالاتی در رشد و شکل ظاهری گیاه شود.

نقش، علائم تشخیص و درمان کمبود آهن:

 • عملکرد در گیاهان: این عنصر در تولید مولکول کلروفیل و هم‌چنین در فعالیت‌های انتقال انرژی نقش دارد. آهن یکی از عناصر ضروری برای رشد نهایی درختان میوه است.
 • علائم ظاهری کمبود: در صورت کمبود در سلول‌های برگ، کلروفیل به مقدار کافی تولید نمی‌شود و برگ‌ها رنگ‌پریده به نظر می‌رسند. زردی برگ شکل خاصی از کمبود آهن است که در کشور ما به فراوانی دیده می‌شود. به‌عبارتی کمبود آهن باعث کاهش غلظت کلروفیل و دیگر رنگیزه‌های گیاهی نظیر کاروتن و گزانتوفیل در سلول می‌شود که در نهایت فتوسنتز شدیداً کاهش یافته و به صورت کلروز (زردی) ظاهر می‌شود. چون آهن قابلیت تحرک کمی در گیاه دارد معمولا علائم کمبود در برگ‌های جوان (بالایی) دیده می‌شود و رنگ‌پریدگی معمولا بین رگبرگ‌ها بوده و خود رگبرگ‌ها سبز باقی می‌مانند و در برخی موارد مثل درخت گلابی برگ‌ها سفیدرنگ می‌شوند.
 • درمان: برای رفع کلروز، محلول‌پاشی آهن کلاته یا سولفات آهن به تعداد دو یا چند بار در طول فصل رشد توصیه می‌شود. در درختان میوه اولین محلول‌پاشی چهار هفته پس از گلدهی و سه هفته پس از اولین محلول‌پاشی است. مقدار مصرف بر اساس توصیه شرکت‌های سازنده و دستورالعمل الصاقی روی بسته محصول می‌باشد.
 • آمینوکلات آهن آرامین محصولی با فرمولاسیون ویژه بر پایه اسیدآمینه‌های طبیعی بوده که در فناوری تولید آهن، بیشینه کارایی جذب آهن توسط برگ مورد توجه قرار گرفته است. حدود 97 درصد از آهن موجود در آمینوکلات آهن تولید شده به شکل کمپلکس با اسیدآمینه وجود دارد که در افزایش کارایی جذب و انتقال آهن در گیاه مؤثر است.
  • ویژگی‌ها و تمایزات:
   • افزایش ظرفیت آنتی‌اکسیدانی گیاه
   • رفع زردبرگی (کلروز) ناشی از کمبود آهن در سریع‌ترین زمان
   • افزایش عملکرد، بهبود کیفیت و هم‌چنین افزایش سبزینگی
   • افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش‌های محیطی به علت وجود اسید‌آمینه
   • سرعت بالای جذب و هم‌چنین انتقال آسان به اندام‌های هدف در داخل گیاه
   • سرعت جذب بالاتر و قابلیت جذب بیشتر در مقایسه با کلات‎‌های مصنوعی

نقش، علائم تشخیص و درمان کمبود منگنز:

 • عملکرد در گیاهان: این عنصر برای تولید کلروفیل و در نتیجه فتوسنتز مؤثر می‌باشد. نقش منگنز در گیاه مشارکت آن در سیستم‌های ترکیبی است. منگنز در واکنش‌های انتقال الکترون و در تولید کلروفیل نقش دارد.
 • علائم ظاهری کمبود: منگنز همانند آهن عنصری غیرمتحرک در گیاه است و علائم کمبود آن ابتدا در برگ‌های جوان درخت ظاهر می‌شود. مهم‌ترین نشانه کمبود منگنز، کلروز بین برگ‌هاست که معمولاً تمام قسمت‌های بالای درخت را فرا می‌گیرد، رشد درخت نیز کاهش یافته و در بعضی مواقع درختان به صورت کوتاه باقی می‌مانند. برخلاف کمبود آهن در کمبود این عنصر قسمت نوک و حاشیه برگ‌های درخت به صورت سبز باقی می‌مانند.
 • درمان: از کودهای مهم منگنز می‌توان به سولفات منگنز اشاره نمود که هم به صورت خاکی و هم محلول‌پاشی به کار می‌رود که بهتر است این کود به صورت خاکی به میزان 100 گرم برای هر درخت در سایه انداز مصرف گردد. هم‌چنین برای رفع این کمبود به ازای هر هکتار 5 کیلوگرم کلات منگنز در 1000 لیتر آب به صورت توام جهت رفع کامل کمبود مصرف گردد.

نقش، علائم تشخیص و درمان کمبود روی:

 • عملکرد در گیاهان: این عنصر، عنصر مهمی در فعالیت‌ بسیاری از آنزیم‌ها از جمله ایندول استیک اسید (عامل رشد) و تریپتوفان می‌باشد. روی در بسیاری از سیستم‌های آنزیمی گیاه نقش کاتالیزوری فعال‌کننده و یا ساختمانی دارد و در ساخته شدن و تجزیه پروتئین‌های گیاه دخیل است.
 • علائم ظاهری کمبود: کمبود روی در گیاه عمدتا از برگ‌های جوان به صورت ریز برگی، کچلی و کوچک شدن میان‌گره‌های سرشاخه شروع می‌شود. در اثر کمبود این عنصر علاوه بر اینکه رشد برگ کم می‌شود، برگ‌ها قبل از موقع می‌ریزند، تعداد جوانه کمتری تشکیل شده و بیشتر آنها شکوفا نمی‌شوند. هم‌چنین مقدار اکسین در دم‌گل‌ها کم شده، ممکن است گل‌ها قبل از باز شدن بریزند. پوست درختانِ دچار کمبود، سخت و شکننده می‌شود. خسارت عمده کمبود این عنصر علاوه بر ریز شدن میوه‌ها، ریزش قبل از رسیدن آنهاست به طوری که گاهی تا 80 درصد میوه‌ها می‌ریزند. کمبود این عنصر بیشتر در خاک‌های شنی، آهکی و قلیایی به علت PH بالای خاک مشاهده می‌شود. در درختان، اولین علائم کمبود روی در زمان گلدهی ظاهر می‌شود. شاخه‌ها نرم و نازک شده و فاصله میان‌گره‌ها کم می‌شود، برگ‌ها در انتها موج‌دار شده و اندازه آنها کاهش می‌یابد. به‌طوریکه برگ‌های انتهایی شاخه به صورت روشن درمی‌آید، بدین ترتیب کمبود این عنصر سبب جارویی شدن انتهای شاخه‌ها، کچلی و ایجاد ریزبرگی می‌شود.
 • درمان: برای جبران کمبود روی در درختان میوه از سولفات روی به صورت محلول‌پاشی در زمان متورم شدن جوانه یا پس از ریزش گلبرگ‌ها به میزان دو تا سه کیلوگرم در 1000 لیتر آب استفاده می‌شود. محلول‌پاشی سولفات روی برای درختان هسته‌دار مثل هلو، زردآلو و گلابی در پاییز زمانی که برگ‌ها سبز است نتیجه بهتری دارد.

نقش، علائم تشخیص و درمان کمبود مس:

 • عملکرد در گیاهان: این عنصر در تولید کلروپلاست، فعالیت‌های آنزیمی و هم‌چنین در واکنش‌های انتقال الکترون سهیم می‌باشد.
 • علائم ظاهری کمبود: کمبود مس در درختان میوه با پلاسیدگی برگ‌های انتهایی و ریزش آنها مشخص می‌شود.
 • درمان: از کودهای مهم مس می‌توان به سولفات مس (کات‌کبود) اشاره نمود که به دو صورت خاکی و محلول‌پاشی به کار می‌رود. بهترین زمان محلول‌پاشی مس در درختان میوه هنگام متورم شدن جوانه‌ها در بهار است چون اگر روی میوه سیب و گلابی پاشیده شود باعث زنگار آن می‌شود. سولفات مس به روش خاکی هر 2 الی 3 سال یک‌بار به میزان 50 تا 100 گرم در 1000 لیتر آب برای هر درخت در سایه‌انداز در فصل پاییز و زمستان مصرف می‌شود. هم‌چنین این کود به صورت محلول‌پاشی با غلظت 5/0 درصد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نقش، علائم تشخیص و درمان کمبود بُر:

 • عملکرد در گیاهان: این عنصر برای رشد نوک ساقه و ریشه (مریستم انتهایی) لازم و ضروری است. بُر نقش عمده‌ای در فعالیت‌های حیاتی گیاه دارد و در تقسیم سلولی بافت‌ها، تشکیل جوانه‌های برگ و گل، ترمیم بافت‌های آوندی، متابولیسم قند و مواد هیدروکربن‌دار و انتقال آنها، تنظیم مقدار آب و هدایت آن در سلول، انتقال کلسیم در گیاه و تنظیم نسبت کلسیم به پتاسیم در بافت‌های گیاهی، متابولیسم چربی، سنتز پکتین و در تشکیل دیواره سلولی نقش دارد.
 • علائم ظاهری کمبود: علائم کمبود بُر در برگ‌، شاخه، میوه و حتی ریشه درختان دیده می‌شود. به علت عدم پویایی و تحرک بُر در گیاه، کمبود آن در ابتدا در برگ‌های جوان و سرشاخه‌ها بروز می‌نماید. اولین علامت قابل مشاهده توقف رشد جوانه انتهایی است که بلافاصله پس از آن برگ‌های جوان، سبز کمرنگ شده و این رنگ‌پریدگی در قاعده برگ‌ها بیشتر از نوک برگ‌ها می‌باشد. مرحله بعدی کمبود بُر، سیاه شدن جوانه‌های رویشی و بافت‌های مریستمی، کاهش فاصله میان‌گره‌ها، ایجاد حالت کوتولگی یا تراکم و کوچک شدن برگ‌ها در سرشاخه‌ها می‌باشد. میوه‌ها به حد کافی رشد نکرده، بدشکل و دارای گره‌های متعدد شده، زیر پوست میوه بافت چوب پنبه‌ای ضخیمی تشکیل شده و با توسعه از پوست تا مغز میوه ادامه می‌یابد. در برخی از ارقام وقتی کمبود بُر همراه با کمبود کلسیم باشد، میوه در بعضی قسمت‌ها ترک برمی‌دارد. در کمبودهای خفیف سطح میوه پوشیده از شکاف ریز شده که ظاهر میوه را به رنگ حنایی در می‌آورد. به‌طور کلی به علت نقش این عنصر در فرآیند تشکیل میوه، کمبود آن سبب رشد و نمو ضعیف پرچم‌ها، کاهش دوره گرده‌افشانی مؤثر و در نتیجه کاهش تشکیل میوه می‌شود. میوه‌ها قبل از رسیدن می‌ریزند و در زیر پوست میوه لکه‌های آبگز، قهوه‌ای، چوب پنبه‌ای و گوشت میوه‌ها تلخ، بدمزه و پوچ می‌شود. همان‌طور که قبلا هم اشاره شد بُر یکی از مهم‌ترین عناصری است که در جوانه زدن دانه گرده، تشکیل میوه و انتقال مواد فتوسنتزی به محل مصرف نقش دارد. بُر در درختان میوه‌های خزان‌دار و هسته‌دار برای تشکیل میوه، افزایش عملکرد و کاهش بعضی از بیماری‌ها مثل آتشک گلابی مؤثر است. کمبود بُر در درختان میوه باعث بادزدگی گل‌های گلابی، کاهش تشکیل میوه، نکروزه شدن پوست تنه درخت سیب، ایجاد لکه‌های چوب‌پنبه‌ای و ترکیدن میوه‌ها و تنه درخت می‌شود.
 • درمان: بهترین زمان محلول‌پاشی بُر در درختان میوه هنگام متورم شدن جوانه در اوایل بهار با غلظت 5 کیلوگرم اسید بوریک در 1000 لیتر آب می‌باشد.

نقش، علائم تشخیص و درمان کمبود مولیبدن:

 • عملکرد در گیاهان: این عنصر در تولید آنزیم‌های مربوط به مصرف نیتروژن در گیاه و هم‌چنین در تبدیل نیترات‌ها به اسیدآمینه نقش دارد. این عنصر در افزایش عملکرد و کیفیت محصول و هم‌چنین بر روی جذب عناصر دیگر توسط گیاه نقش دارد.
 • علائم ظاهری کمبود: کمبود این عنصر کمتر در شکل ظاهری گیاه قابل مشاهده می‌باشد و تا حدودی مشابه علائم کمبود ازت می‌باشد.
 • درمان: مولیبدن تنها عنصری است که کمبود آن موقعی دیده می‌شود که زیر 6 باشد. افزودن مقداری آهک می‌تواند مشکل را حل کند. از کودهای مهم مولیبدن می‌توان به مولیبدات آمونیوم، مولیبدات پتاسیم، مولیبدات سدیم و تری اکسید مولیبدن اشاره نمود. مولیبدات آمونیوم و مولیبدات پتاسیم به میزان 500 گرم در هکتار به صورت خاکی مصرف می‌گردد که برای یکنواختی در پخش می‌توان با کودهای NPK مخلوط و مصرف نمود. 

  برای دسترسی به محتواهای بیشتر صفحه مارا در اینستا گرام به ادرس www.instagram/aradshimy.co  را دنبال نمایید

  جهت مشاهده  تولیدات شرکت دانش بنیان آراد شیمی سبز بنیان (آرامین) به صفحه محصولات مراجعه نمایید

04533515876
خروج از نسخه موبایل