مدیریت علف های هرز در کشاورزی ارگانیک

مدیریت علف های هرز در کشاورزی ارگانیک

ﻛﺸــﺎورزی ارﮔﺎﻧﻴــﻚ در اﻛﺜــﺮ ﻛﺸــﻮرﻫﺎی ﺟﻬــﺎن ﺑﻪ‌ﻋﻨــﻮان ﺗﻨﻬــﺎ راه ﻣﻤﻜــﻦ ﺑــﺮای ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﻛﺸــﺎورزی ﺳــﺎﻟﻢ شناخته‌شده و داﻣﻨــﻪ آن ﻧﻴــﺰ روزبه‌روز ﮔﺴــﺘﺮش می‌یابد.

در ﻣﺰرﻋــﻪ، ﮔﻴﺎﻫــﺎن زراﻋــﻲ و علف‌های ﻫــﺮز در اﺳــﺘﻔﺎده از ﻣــﻮاد ﻏﺬاﻳــﻲ ﺧــﺎک، آب، ﻧــﻮر ﺧﻮرﺷــﻴﺪ و اکسیژن ﻫــﻮا باهم ﺑــﻪ رﻗﺎﺑــﺖ می‌پردازند. ﻣﻴــﺰان ﺧﺴــﺎرت ﺑــﻪ ﻣﺤﺼــﻮل زراﻋــﻲ ارﺗﺒــﺎط ﻣﺴــﺘﻘﻴمی ﺑــﺎ اﻳــﻦ رﻗﺎﺑــﺖ دارد. گیاهان ﻫــﺮز ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ ﮔﻴﺎﻫــﺎن زراﻋــﻲ، ﻗــﺪرت ﺑﻴﺸــﺘﺮی در ﺟــﺬب ﻣــﻮاد ﻏﺬاﻳــﻲ خاک‌دارند. اﻳــﻦ ﺟــﺬب زﻳــﺎد ﻋــﻼوه ﺑــﺮ ﻛﺎﻫــﺶ ﻛﻴﻔﻴــﺖ و ﻛﻤﻴــﺖ ﻣﺤﺼــﻮل، ﺳــﺒﺐ ﻛﺎﻫــﺶ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴــﺰی ﺧــﺎک ﻫــﻢ می‌گردد.

ﻳﻜــﻲ از جنبه‌های ﻣﻬــﻢ در اﻣــﺮ رﻗﺎﺑــﺖ، ﻣﺼــﺮف آب است. علف‌های ﻫــﺮز ﻣﻴــﺰان قابل‌توجهی از آﺑــﻲ را ﻛــﻪ ﺑﺎﻳــﺪ ﺑــﻪ ﻣﺼــﺮف ﮔﻴــﺎه اﺻﻠــﻲ ﺑﺮﺳــﺪ، اﺳــﺘﻔﺎده می‌کنند. ﻫﻤﭽﻨﻴــﻦ وﺟــﻮد علف‌های ﻫــﺮز در ﻛﻨــﺎر و ﻛــﻒ جوی‌ها ﺑﺎﻋــﺚ ﻛﻨــﺪی ﺣﺮﻛــﺖ آب و درنتیجه ﻧﻔــﻮذ ﺑﻴﺸــﺘﺮ آب در زﻣﻴــﻦ و خارج‌شدن ﻣﻘــﺪار زﻳــﺎدی آب از دﺳــﺘﺮس ﮔﻴــﺎه زراﻋــﻲ می‌گردد.

 

 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ علف هرز

ﺑﺮﺧـﻲ از ﻋﻠﻒ‌ﻫـﺎی ﻫـﺮز در ﻫﺮﺟﺎﻳـﻲ ﺧـﻮب رﺷـﺪ ﻣﻲ‌ﻛﻨﻨـﺪ، وﻟـﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻋﻠﻒ‌ﻫـﺎی ﻫـﺮز ﺑﻪ‌ﺻـﻮرت ﻟﻜـﻪ‌ای ﺑـﻪ وﻗـﻮع ﻣﻲ‌ﭘﻴﻮﻧﺪﻧـﺪ.

معمولاً ﻛﺸـﺎورزان ﻋﻠﻒ‌ﻫـﺎی ﻫﺮز داﺋﻤﻲ (ﭼﻨﺪﺳـﺎﻟﻪ) ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻛﻨﮕـﺮ ﺻﺤﺮاﻳـﻲ، ﻗﻴـﺎق و ﻣـﺮغ را ﻋﻠﻒ‌ﻫـﺎی ﻫـﺮز ﻣﺸﻜﻞ‌ﺳـﺎز ﻣﻲ‌ﻧﺎﻣﻨـﺪ. ﻋﻠﻒ‌ﻫـﺎی ﻫـﺮز داﺋﻤـﻲ اﻧـﺮژی را در ریزوم‌ها، ﭘﻴﺎزﻫـﺎ و رﻳﺸـﻪ‌ﻫﺎ ذﺧﻴـﺮه ﻣﻲ‌ﻛﻨﻨـﺪ.

علف هرز گشاورزی ارگانیکطراحی تناوب زراعی

اﻳﺠـﺎد ﺗﻨـﺎوب زراﻋـﻲ، ﻛﻠﻴـﺪ ﻧﮕﻬـﺪاری ﻣﺤﺼـﻮﻻت از ﺗﻬﺎﺟـﻢ ﻋﻠﻒ‌ﻫـﺎی ﻫـﺮز اﺳـﺖ.

رشد هرساله ﻳـﻚ ﮔﻴـﺎه زراﻋﻲ، زﻣﻴﻨـﻪ را ﺑـﺮای ﻃﻐﻴـﺎن ﻋﻠﻒ‌ﻫـﺎی ﻫـﺮز ﻣﺴـﺎﻋﺪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﻧﻤـﻮد. ﺑﺮای ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮی از ﺳـﺎزﮔﺎر ﺷـﺪن ﻋﻠﻒ‌ﻫﺎی ﻫـﺮز در ﻣﺰرﻋـﻪ، ﮔﻴﺎﻫـﺎن زراﻋـﻲ را ﺗﻨـﺎوب می‌دهند.

بدین منظور گیاهان زراﻋﻲ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ رﻗﺎﺑﺘﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ باید ﭘﺲ از ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ کاشته شوند ﻛﻪ ﻋﻠﻒ‌ﻫﺎی ﻫﺮز ﻛﻤﻲ دارﻧﺪ به طور مثال ﮔﻴﺎﻫـﺎن زراﻋـﻲ ﻛﻨـﺪ رﺷـﺪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﭘﻴـﺎز و ﻫﻮﻳـﺞ ﺑﺎﻳـﺪ ﭘـﺲ از ﻣﺤﺼﻮﻻﺗـﻲ ﻛﺎﺷـﺘﻪ ﺷـﻮﻧﺪ ﻛـﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻋﻠﻒ‌ﻫـﺎی ﻫـﺮز آن ﻛـﻢ اﺳـﺖ.

ﺑﺴـﻴﺎری از گونه‌های علف‌های ﻫـﺮز ﺑـﺎ ﻣﺤﻴﻂ‌ﻫـﺎی وﻳـﮋه‌ای ﺳـﺎزﮔﺎر ﺷـﺪه‌اﻧﺪ، طور یکه ﺗﻨـﺎوب ﺑﻴـﻦ ﮔﺮوه‌ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﮔﻴﺎﻫـﺎن زراﻋـﻲ ﻣﻲ‌ﺗﻮاﻧـﺪ در ﻛﺎﻫـﺶ ﻃﻐﻴـﺎن ﻋﻠﻒ‌ﻫـﺎی ﻫـﺮز ﻣﺆﺛـﺮ ﺑﺎﺷـﺪ.

علف هرز در گشاورزی ارگانیک

ﮔﺮوهﺑﻨﺪی ﮔﻴﺎﻫﺎن زراﻋﻲ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ

ﺑﻪ‌ﻣﻨﻈﻮر آﺳﺎن‌ﺗﺮ ﻛﺮدن ﻋﻤﻠﻴﺎت مدیریت ﻋﻠف های ﻫﺮز، ﮔﻴﺎﻫﺎن زراﻋﻲ را ﻛﻪ ﺑﻪ‌ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳـﺖ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺷـﺪ ﺑﺎﻫـﻢ ﮔﺮوه‌ﺑﻨـﺪی می‌شوند. اﻳـﻦ ﻛﺎر زﻣـﺎن ﻻزم را ﺟﻬـﺖ ﺗﻨﻈﻴـﻢ اﻣﻜﺎﻧـﺎت و ﺗﺠﻬﻴـﺰات ﻓﺮاﻫـﻢ ﻛـﺮده و اﻳـﻦ اﻣـﻜﺎن راﻣـﻲ دﻫـﺪ ﺗـﺎ ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﻣﺸـﺎﺑﻪ در ﻣﺰرﻋـﻪ ﻧﺰدﻳـﻚ ﺑـﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕـﺮ ﻗﺎﻟﺐ‌ﺑﻨـﺪی شوند.

 

 داﺷﺘﻦ اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻴﺴﺘﻢ

داﺷﺘﻦ اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺎر ﻣﻲ‌ﺗﻮاﻧﺪ در ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻠﻒ‌ﻫﺎی ﻫﺮز ﻧﻘﺶ مؤثری اﻳﻔﺎد ﻛﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ باید اطمینان حاصل شود که سیستم با ابزار متناسب است. ﻳﻜـﻲ از ﺟﻮاﻧﺒـﻲ ﻛـﻪ در ﻣﺪﻳﺮﻳـﺖ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜـﻲ ﻋﻠﻒ‌ﻫـﺎی ﻫـﺮز ﻣـﻮرد ﻏﻔﻠـﺖ واﻗﻊ‌ﺷـﺪه اﺳـﺖ، ﺗﻨﻈﻴـﻢ ادوات است.

ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ در ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ، ﺗﻨﻈﻴﻤـﺎت و ﻛﺎرﻛـﺮد ﻛﻮﻟﺘﻴﻮاﺗـﻮر ﺷـﻤﺎ ﻣﻄﻠـﻮب ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻣﻌﻨـﻲ ﻧﻴﺴـﺖ ﻛـﻪ دوﺑـﺎره در ﻳـﻚ ﻣﺰرﻋـﻪ ﺟﺪﻳـﺪ، ﺗﺤـﺖ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻔـﺎوت ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ. ﻗﺒـﻞ از رﻓﺘـﻦ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ زﻣﻴـﻦ زراﻋـﻲ، ﺗﻨﻈﻴـﻢ ﻛﻮﻟﺘﻴﻮاﺗﻮرﻫـﺎ و آزﻣـﻮدن ﻋﻤﻠﻜـﺮد آن‌ﻫـﺎ ﻣﻬـﻢ اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﻣﻄﻤﺌـﻦ ﺷـﻮﻳﺪ ﻛـﻪ ﻣﻄﺎﺑـﻖ دﻟﺨـﻮاه ﺷـﻤﺎ ﻛﺎر ﻣﻲ‌ﻛﻨﻨـﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴـﻦ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ‌ﻛـﻪ ﺷـﺮوع ﺑـﻪ زراﻋـﺖ ﻣﻲ‌ﻛﻨﻴـﺪ از ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻛﺎرﻛﺮد آن‌ﻫـﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﻴﺎﻫـﺎن زراﻋﻲ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻـﻞ ﻧﻤﺎﻳﻴـﺪ.

 

ﻃﺮاﺣﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت زراﻋﻲ

ﻳـﻚ روش ﺑـﺮای ﻛﺎﻫـﺶ ورود ﺑـﺬر علف هرز ، پاک‌کردن ﺑـﺬور و ﻧﻬﺎده‌ﻫﺎﻳـﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣﺎﻟـﭻ، ﻛﻤﭙﻮﺳـﺖ و ﻛـﻮد داﻣـﻲ ﻣﻮرداﺳـﺘﻔﺎده در اﺣـﺪاث ﻣﺰرﻋـﻪ است. ﻫﻤﭽﻨﻴـﻦ ﭼﻴـﺪن ﻋﻠﻒ‌ﻫـﺎی ﻧﻮاﺣـﻲ ﻣﺠـﺎور و ﺣﻮاﺷـﻲ ﻣﺰرﻋـﻪ ﺟﻬـﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ورود ﺑـﺬور ﻋﻠﻒ‌ﻫـﺎی ﻫـﺮز ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﻣﺰرﻋـﻪ، ﻣﻲ‌ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻔﻴـﺪ واﻗـﻊ ﮔـﺮدد.

ﻳـﻚ روش ﺑـﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴـﺮی از ﺑـﻪ ﺑـﺬر رﻓﺘـﻦ ﻋﻠﻒ‌ﻫـﺎی ﻫـﺮز، ﻋﻤـﻞ ﭘﺎک‌ﺳـﺎزی ﺳـﺮﻳﻊ ﻣﺰرﻋـﻪ (ﭼﻴـﺪن علف هرز ﻳﺎ ﺷـﺨﻢ زدن) ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷـﺖ ﻣﺤﺼﻮل اﺳـﺖ. ﺗﺄﺧﻴـﺮ در ﭘﺎک‌ﺳـﺎزی ﺗـﺎ ﻳـﻚ ﻣـﺎه ﻣﻲ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﻧـﻪ را ﺻﺪ ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳـﺶ دﻫﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺒـﻞ از ﺑﺮداﺷـﺖ ﻣﺤﺼـﻮل، ﺑﺮﻳـﺪن ﻳـﺎ وﺟﻴـﻦ دﺳـﺘﻲ ﺑﺮﺧـﻲ از ﻋﻠﻒ‌ﻫـﺎی ﻫـﺮزی ﻛـﻪ تقریباً در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺑـﺬر ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻣﻲ‌ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻛﻨﺘـﺮل ﺑﺎﻧـﻚ ﺑـﺬر علف هرز ﻛﻤـﻚ ﻛﻨﺪ

مبارزه با علف هرز گشاورزی ارگانیک

اﻳﺠﺎد ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ در مدیریت ﻋﻠﻒ های ﻫﺮز و به‌دست‌آوردن زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﺻﺤﻴﺢ

 در مدیریت علف های هرز ، زﻣﺎن‌ﺑﻨـﺪی از اوﻟﻮﻳـﺖ ﺑﺎﻻﻳـﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ. ﻫﻨـﮕﺎم ﻛﺎﺷـﺖ ﻳـﺎ ﻧﺸـﺎﻛﺎری ﮔﻴﺎﻫﺎن، ﺑﺮداﺷـﺖ ﻣﺤﺼـﻮﻻت و ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑـﺎزار، دوره ﺑﺤﺮاﻧﻲ ازبین‌بردن ﻋﻠﻒ‌ﻫـﺎی ﻫـﺮز ﺑﻪ‌آﺳـﺎﻧﻲ از دﺳـﺖ ﻣـﻲ‌رود. اﻳـﻦ دوره ﺑﺤﺮاﻧـﻲ، زﻣﺎﻧـﻲ است ﻛـﻪ اﺑﺘـﺪا ﮔﻴـﺎه زراﻋـﻲ ﻛﺎﺷـﺘﻪ ﺷـﺪه، ﺟﻮاﻧﻪ‌ﻫـﺎی ﻋﻠﻒ‌ﻫـﺎی ﻫـﺮز درﺳـﺖ در ﻣﺮﺣﻠـﻪ سبزشدن ﺑـﻮده و ﮔﻴـﺎه زراﻋـﻲ در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻋـﺎری از ﺣﺪاﻗـﻞ علف هرز می باشد.

برای دسترسی به محتواهای بیشتر صفحه مارا در اینستا گرام به ادرس www.instagram/aradshimy.co  را دنبال نمایید

جهت مشاهده  تولیدات شرکت دانش بنیان آراد شیمی سبز بنیان (آرامین) به صفحه محصولات مراجعه نمایید

منابع

1.Bjorkman, T., ed. “Organic Fertility Recommendations.” In Organic University: Advanced Row CropManagement, 65-80 Spring Valley, Wis.: Midwest Organic Sustainable Education Service, 2008.

2.Westwood, H., K. Cox, and E. Gallandt. Quackgrass Management on Organic Farms. Orono: University of Maine Sustainable Agriculture Program, n.d.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *