آمینو اسید در کشاورزی

 امینو اسید و پپتیدها

پپتیدها خانواده‌ای از مولکول‌ها هستند كه با پيوند خوردن  آمینو اسیدهای گوناگون به‌ صورت مشخص،  تشكيل می‌شود. پيوند بين يك آمینو اسید و  امینو اسید بعدی يك پيوند آميد است و گاهی از آن  با نام پيوند پپتید نام‌برده می‌شود. يك پيوند آميد(پپتید) گاهی کوتاه‌تر از يك پيوند تكی كربن- نيتروژن معمول است و يك ويژگی پيوند-دوتايی بخشی دارد، زيرا اتم كربن شرکت‌کننده به‌صورت دوتايی به يك اتم اكسيژن پيوند خورده و نيتروژن يك جفت تنهای الكترون در دسترس برای پيوند دارد. پپتيدها با پروتئین‌ها تفاوت دارند.

پروتئین  ها زنجیره‌های بلند آمینو اسید با توجه به‌اندازه آن‌ها هستند. به‌طور سنتی، آن دسته از زنجيره پپتيدها كه به‌اندازه كافی كوتاه هستند كه به‌صورت تركيبی از آمینو اسیدهای تشکیل‌دهنده ايجاد شوند به‌جای پروتئين، پپتيد ناميده می‌شوند.

 • يك پلی پپتيد يك زنجيره خطی تكی از آمینواسیدها است.
 • یک پروتئین یک یا چند پلی پپتید با  طول بیش از 50 آمینو اسید است.
 • يك اليگوپپتيد يا (به‌طور ساده‌تر) يك پپتيد يك پلی پپتيد كمتر از ٣٠-٥٠ آمینواسید طول است.
 • یک‌تری پپتيد دارای سه آمینو اسید است.
 • يك دی پپتيد دارای دو آمینو اسید است.

 

پروتئین چیست؟

پروتئین يك تركيب ارگانيك با وزن زياد مولكولی است كه حاوی آمینو اسید متصل شده با رابط‌های پپتيدی است. پروتئین‌ها برای ساختار و كاربرد تمام سلول‌ها و ویروس‌های زنده ضروری می‌باشند.

 

 

ساختار پروتئین

پروتئین‌ها در تشكيل سلول‌های طبيعی، زندگی حيوانات و گياهان اهميت ویژه‌ای دارند. پروتئین‌ها در كنار کربوهیدرات‌ها و اسيدهای چرب عناصر غذایی اصلی حيوانات و انسان‌ها به شمار می‌روند. بدين ترتيب پروتئين ها نه تنها منبع انرژی هستند، بلكه كاركرد خاصی برای مثال در هورمون‌ها يا آنزیم‌ها دارند. كاربردهای مختلف پروتئین‌ها بستگی به ساختار اول، دوم و سوم آن‌ها دارد.

همه پروتئین‌ها تركيبات مولكولی با بيش از ١٠٠ آمینو اسید می‌باشند. بيش از 20 آمینو اسید به‌عنوان بلوك سازنده وجود دارند. آمینو اسیدهای اصلی كه پروتئین‌های طبيعی از آن‌ها ساخته می‌شوند همگی حاوی يك آمينو گروه آلفا در اسيد کربوکسیلی هستند و به‌طور اپتیکال فعال می‌باشند.

شکل‌بندی طبيعی به‌طور رايج در سری‌های L  آمینو اسید ناميده می‌شود (آمینو اسیدهای چرخش به چپ).

 

 

L امینو اسید

 

 

برعكس پروتئين، پپتيدهای زنجيری را می‌توان توليد كرد، يا حتی آمینواسیدهای تكی. پپتيدها به‌طورمعمول حاصل آبكافت آنزيمی  پروتئین ها هستند. برای به دست آوردن آمینو اسیدهای آزاد، بايد از آبكافت اسيدی یا قلیایی  استفاده كرد. با آبكافت با اسيد يا قلیا  پروتئین‌ها و پپتيدها در تركيبی از آمینو اسیدهای L و D   (راسيميك اپتيكال) آبكافت می‌شوند.اما بهترین نوع از هیدرولیز مربوط به هیدرولیز انزیمی می باشد اما با توجه به دانش فنی بالای آن کمتر محصولی با این روش تولید می شود از مزایای این روش تولید،محصول نهایی فاقد عناصر سنگین یا باقیمانده اسید ها و قلیا هست.مانند کلر و سدیم.

شرکت آراد شیمی سبز بنیان نیز در راستای نیل به کشاورزی پایدار و سالم نیز کود اسید امینه به روش انزیمی تولید کرده است که فاقد عناصر سنگین و کلر و یا سدیم می باشد.

ساختار پروتئین اصول محلول‌پاشی برگی Lآمینو اسید 

تمام گياهان برای بيوسنتز تمام پروتئین‌ها و آنزیم‌های نوع پروتئين و به‌عنوان ماده آغازکننده تبديل به مواد ضروری مختلف ديگر نيازمند L آمینو اسید به‌عنوان بلوک‌های سازنده هستند.  كودهای نيتروژن غیر ارگانیک (آمونياک، نيترات، اوره و …) بايد از طريق خاك منتقل‌شده، توسط ريشه جذب‌شده و با فرآيندهای آنزيمی به آمینو اسید تبديل شوند. اگر خاك، آب و فيزيولوژی گياه مطلوب باشند، تمام اين مراحل به‌صورت مطلوب انجام خواهند شد.

از دهه هفتاد محلول‌ پاشی L آمینواسیدها جايگزين روش سنتی تغذيه از طريق ريشه شده است. برخلاف كود دهی از طريق خاك، اين روش نيازی به تبديل بيوشيميايی نيتروژن غير ارگانيك به آمینو اسیدها و همچنين نيازی به انتقال مواد مغذی در خاك ندارد. L  آمینو اسید در مراحل اول و مراحل موردنیاز رشد بر روی گياه اسپری می‌شوند. در زمان شروع به رشد، در زمان ريشه زدن و هنگامی‌که گياه تشكيل گل می‌دهد.

آمینواسیدها به‌صورت مستقيم و به‌سرعت جذب می‌شوند و مسئول رشد قابل‌توجه در متابوليسم گياه هستند كه از توسعه و رشد گياه پشتيبانی می‌کنند. همچنين محلول‌پاشی در شرايط استرس خاص، زمانی كه رشد ناقص رخ‌داده يا گياه دچار آسيب می‌شود، نيز سودمند هستند. شرايط استرس می‌توانند شامل عواملی همچون كمبود رطوبت در خاك در نواحی گرم، دمای پايين يا سرمازدگی و آفت و سم‌پاشی باشند.

محلول‌پاشی را نبايد جايگزينی برای كود خاك دانست. این‌یک روش حاصلخيزی مكمل است كه موجب افزايش جذب و افزایش راندمان محصولات میگردد.البته در شراطی که هدف افزایش تولید باشد وگرنه در شرایط استرس محیطی ماده ای جایگزین کود اسید امینه نم یشود.

اسید امینه L , ِD

جذب آمینو اسیدها از طریق برگ

جذب L آمينو اسيدها از طريق برگ را می‌توان با تست برگی با آمینو اسیدهای C١٤ راديواكتيو نشان داد. اين آمینو اسیدها بسيار سريع وارد گياه می‌شوند. پس از تنها چند ساعت می‌توان بخش قابل‌توجهی از آمینو اسید C١٤ را در گياه يافت ميزان جذب L آمینو اسید بستگی به آمینوا سید، گياه و عوامل برون‌زا دارد. معمولاً  15-٢٠ % از آمینواسید مورداستفاده پس از يك روز وارد گياه شده و بقيه آن بر روی سطح برگ باقی می‌مانند. به نظر می‌رسد جذب آمینو اسید پس از چند روز در يك سطح مشخص به تأخیر افتاده و پس از رشد بيشتر می‌یابد.

زمانی كه اسيد گليسين C١٤ يا گلوتاميك C١٤ به‌عنوان يك L آمینواسید در برگ‌های گياهان لوبيا مصرف می‌شوند افزايش نفوذ ناگهانی،2-4 برابری در زمان تشكيل ميوه (٤ هفته پس از درمان) نمايان می‌گردد. آمینواسیدهای نفوذ يافته به‌طور ويژه در میوه‌های تازه به وجود آمده انباشته می‌شوند. بستگی به L آمینواسید و گياه، سطح جذب می‌تواند حتی بيشتر نيز شود.

نفوذ و تغيير مكان آمینو اسیدها با پروسه رشد به‌طور خودكار فعال» می‌شوند. تغيير مكان اسيدهای آمينه  عمدتاً با انتقال از طريق بافت ليفی و با مشاركت اندك بخش‌های ديگر گياه ميسر می‌شود.  آمینو اسید توسط تغيير آمین (كه منجر به تغيير در تركيب انبار  آمینواسید می‌شود) و با مکانیسم‌های ديگر (مانند تبدیل‌شدن به شكل پروتئين، قند و اسيدهای ارگانيك) منتقل می‌شوند.

به‌طور مشخص، اغلب آمینو اسیدها به‌سرعت پس از جذب تغيير تركيب می‌دهند (مانند، اسيد گلوتاميك ، گليسين و …) درحالی‌که تعداد كمی از اسيدهای آمينه تقريباً بدون تغيير باقی می‌مانند (مانند آرجنين، …).

 

 

 محلول‌پاشی برگی آمینو اسید 

در بازار محصولات مايع مواد ارگانيك هيدروليزه مختلفی با منشأ حيوانی مانند كلاژن (پوست، …)، كراتين (پر،…) يا منشأ خون و گياهی مانند گندم، برنج يا پروتئین‌های مخمر وجود دارند. بر اساس فرآيند توليد مانند آبكافت آنزيمی، آبكافت اسيد  پايه كيفيت محصولات ارائه‌شده با دامنه تنوع فراوانی عرضه می‌شوند. با توجه به پارامترهای كيفيت امروزه تنها پارامترهای زير بيشتر مدنظر هستند:

 • نيتروژن كل بين 4 الی 10%
 • نيتروژن ارگانيك و غير ارگانيك: مقادير آن‌ها با توجه به فرآيند و مواد خام تفاوت فراوانی دارند
 • مواد ارگانيك: دامنه بين 15-50%
 • مقدار pH: دامنه بين  5 – 3.5

همان‌طور كه در بخش‌های قبل بيان شد مهم‌ترین پارامترهای زير همچنان به‌عنوان مقادير تحليل در بيشتر محصولات بازار وجود ندارند:

 • محتوی  آمینواسید ، تحلیل‌شده با HPLC:  آمینواسید تك به‌سرعت توسط گياهان جذب می‌شوند تا جايی كه زنجيره پپتيد باشد  ميزان جذب بالا وجود خواهد داشت . پپتيد خيلی زياد بر روی خاك خواهد ريخت و تنها به‌عنوان منبع نيتروژن برای حاصلخيز كردن خاك استفاده خواهد شد كه در آن نيتروژن غير ارگانيك دارای صرفه اقتصادی بيشتری خواهد بود.

 

 • نسبت Lآمینو اسیدها و دی آمینو اسیدها: تنها شكل  Lتوسط طبيعت استفاده می‌شود. دی آمینواسیدهای تولیدشده توسط فرآيند توليد به‌طور مستقيم توسط گياهان استفاده نمی‌شوند .

 

 • تشكیل آمینواسیدهای L (آمینوگرام): بر اساس طبيعت گياهان، انبار L آمینو اسیدهای پيشنهادی حائز اهميت می‌باشند. برای مثال، L هيدروكسي پرولين يك آمینواسید طبيعی از كلاژن حيوان است اما برای گياهان ناشناخته» بوده و درنتیجه مستقيم در دسترس نيستند و تنها می‌توان به‌عنوان منبع نيتروژن آن را مورداستفاده قرارداد. در مقابل محتوی فراوان  Lگلوتامیک اسيد مطلوب‌تر است.

 

 • کود اسید امینه شرکت آراد شیمی با برند آرامین دارای 20 نوع اسید امینه ازاد با منشاء گیاهی می باشد و به روش انزیمی تولید شده است.این محصول تمام از نوع L آمینو اسید می باشد و فاقد نوع D امینو اسید است.

 

شما می توانید برای اطلاع از تفاوت های اسید آمینه کل و آزاد به این صفحه مراجعه کنید.

 

برای دسترسی به محتواهای بیشتر صفحه مارا در اینستا گرام به ادرس www.instagram/aradshimy.co  را دنبال نمایید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *