کود آلی مایع

کود آلی مایع آرامین

شرکت دانش بنیان آراد شیمی سبز بنیان جز، شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری است و توانسته محصولی با عنوان کود آلی مایع که حاوی ماده آلی، اسیدآمینه، اسید هیومیک و عناصر ماکرو (N، P، K) و میکرو را تولید کند. این محصول علاوه بر ماده آلی، اسید هیومیک و اسیدآمینه کلیه مواد مغذی موردنیاز گیاه را نیز تأمین می‌کند.

در این محصول، عناصر غذایی به شکل مناسب و کاملاً قابل‌جذب با pH اسیدی تأمین‌شده است. همچنین برای عناصر ریزمغذی از کلات اسیدآمینه استفاده‌شده که باعث جذب سریع آن‌ها توسط گیاهان می‌شود.

ترکیب عناصر ریزمغذی به‌صورت کلات اسیدآمینه سبب تحرک بیشتر عناصر ریزمغذی در داخل سیستم گیاه میشود و رسیدن این عناصر به اندام‌های هدف مانند گل، میوه و … را سریعتر می‌کند.

این کود با توجه به ساختار خاص خود، امکان جذب و استفاده از مواد غذائی را در دما پائین برای گیاه فراهم می‌کند و در اوایل فصل رشد که دمای هوا  نسبتا پائین است قابلیت استفاده و جذب را دارا می باشد.

برای دسترسی به محتواهای بیشتر صفحه مارا در اینستا گرام به ادرس www.instagram/aradshimy.co  را دنبال نمایید

توضیحات

کود آلی مایع

معرفی و نقش مواد آلی در کشاورزی:

ماده آلی منابع تأمین عناصر غذایی و انرژی موردنیاز میکروارگانیسم‌ها هستند. ماده آلی به اصلاح ساختار خاک پرداخته و برای تشکیل خاک دانه ترکیبات و شرایط موردنیاز را فراهم می‌کند. اکود آلی مایع از طریق افزایش ظرفیت نگهداری و استعداد خاک باعث بهبود ساختار خاک شده و جریان آب را تسهیل می‌کند. ﻣﻮاد آﻟﯽ ﺧﺎك ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاد ﻫﯿﻮﻣﯿﮑﯽ و ﻣﻮاد غیر هیومیکی می‌شوند.

ﻣﻮاد غیر هیومیکی داراي ویژگی‌های ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮده و ﺷﺎﻣﻞ کربوهیدرات‌ها، پروتئین‌ها، ﭘﭙﺘﯿﺪﻫﺎ، اﺳﯿﺪﻫﺎي آﻣﯿﻨﻪ، چربی‌ها، موم‌ها و اﺳﯿﺪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ وزن ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﮐﻢ می‌باشند؛ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت به‌راحتی ﺗﺠﺰﯾﻪ می‌شوند و ﺑﺮاي مدت‌زمان ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﻘﺎوم می‌باشند.

ﻣﻮاد ﻫﯿﻮﻣﯿﮏ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﮐﻠﯽ از مواد آلی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ منشأ ﻃﺒﯿﻌﯽ داﺷﺘﻪ و درنتیجه ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي زﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد می‌آیند.

ﻣﻮاد ﻫﯿﻮﻣﯿﮑﯽ درواقع ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻟﯽ- ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﻈﯿﺮ اﺳﯿﺪﻫﺎي آﻣﯿﻨﻪ، ﭘﭙﺘﯿﺪﻫﺎ، ﻓﻨﻮلﻫﺎ، آﻟﺪﺋﯿﺪﻫﺎ و اﺳﯿﺪﻫﺎي ﻧﻮﮐﻠﺌﯿﮏ در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ اﻧﻮاع کاتیون‌ها می‌باشند که مجموعاً ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه و شگفت‌انگیزی را ساخته‌اند.

مصرف بی‌رویه کودهای شیمیایی موجب کاهش میزان ماده آلی خاک شده است و ازآنجایی‌که وجود ماده آلی تأثیر بسزایی در حاصلخیزی خاک‌های زراعی و باغی دارد کاهش این ماده موجب کاهش حاصلخیزی خاک و به دنبال آن کاهش عملکرد محصول شده است.

استفاده از کود آلی مایع برای حفظ حاصلخیزی خاک، بهبود شرایط فیزیکی و شیمیایی آن و حفظ تعادل در عوامل زیست‌محیطی یک امر ضروری هست. خاک‌هایی با کمتر از 2 درصد ماده آلی جزء خاک‌های فقیر محسوب می‌شوند.

شما می توانید تاثیر کود آلی مایع آرامین را بر روی گیاهان و گل های زینتی را در صفحات مجازی شرکت مشاهده کنید.

کود آلی مایع به‌صورت کلی به طریق زیرخاک‌ را تقویت می‌نمایند:

  1. افزایش نفوذپذیری در خاک‌های سنگین ‌ برای ورود آب‌وهوا و جلوگیری از خفگی ریشه درختان و گیاهان
  2. افزایش ظرفیت نگهداري آب و مواد غذایی موردنیاز گیاهان در خاک‌های سبک
  3. افزایش جذب و قابلیت استفاده عناصر غذایی به‌خصوص فسفر و آهن به‌وسیله مواد آلی
  4. افزایش مقاومت گیاهان به تنش های محیطی(سرمازدگی و گرما زدگی و تشنگی و …)
  5. تحریک رشد ریشه و توسعه سیستم ریشه ای و کمک به جذب بهتر عناصر غذایی از خاک
  6. امکان جذب و متابولیسم  در دماهای پایین (کارایی بالای کود در اوائل فصل رشد)
  7. کاهش مصرف کود های شیمیایی
  8. تامین سریع و پیوسته عناصر غذایی ماکرو شامل نیتروژن فسفر و پتاسیم و عناصر ریز مغزی
  9. افزایش مقاومت نسبت به بیماری های و افات گیاهی

 

ماده آلیهیومیک اسیداسید امینه آزاداسید فولویک نیتروژنفسفرپتاسیمآهنرویمنگنزمنیزیمکلسیمگوگرد
43.603.769.287.205.696.832.470.650.500.201.490.7918.75

برای دسترسی به محتواهای بیشتر صفحه مارا در اینستا گرام به ادرس www.instagram/aradshimy.co  را دنبال نمایید

توضیحات تکمیلی

ویژگی و تمایزات:

-بهبود خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و افزایش حاصلخیزی خاک
-کاهش اسیدیته خاک‌های آهکی شده و افزایش حلالیت سایر عناصر غذایی کم‌مصرف (ریزمغذی‌ها)
-تحریک رشد ریشه و توسعه سیستم ریشه‌ای و کمک به جذب بهتر عناصر غذایی از خاک
-افزایش مقاومت به تنش‌های آبی و خاکی و محیطی و سرمازدگی زودرس
-افزایش مقاومت نسبت به آفات و بیماری گیاهی
-جلوگیری از سال آوری
-کاهش مصرف کود شیمیایی
-افزایش راندمان آب مصرفی (موجب حفظ رطوبت) در اراضی کشاورزی
-تأمین سریع و پیوسته عنصر ماکرو و عناصر ریزمغذی
-امکان جذب و متابولیسم در دماهای پائین (کارایی بالای کود در اوایل فصل رشد)
-افزایش عملکرد محصولات زراعی و باغی به‌صورت چشمگیر
-افزایش کیفیت و بازارپسندی محصولات کشاورزی
-کاهش تثبیت فسفر در خاک‌های آهکی
-کاهش تجمع نیترات در محصولات کشاورزی و تولید محصول سالم

دستورالعمل استفاده:

-محصولات باغی: پس از بیدار شدن درختان با شروع فصل 20 الی 60 لیتر در هکتار همراه آب آبیاری، تکرار بسته به نیاز و شرایط گیاه
-محصولات زراعی: پس از رویش محصول زراعی در زمان 4-6 برگی 20 الی 40 لیتر در هکتار همراه آب آبیاری، تکرار بسته به نیاز و شرایط گیاه

احتیاط و هشدار

-این کالا صرفاً برای مصارف خاکی کودآبیاری طراحی‌شده است، از محلول‌پاشی این کود اجتناب شود.
-در دمای 5 الی 30 درجه سانتی‌گراد و دربسته بندی اصلی، دور از نور مستقیم و مواد اشتعال‌زا نگهداری شود دور از دسترس کودکان نگهداری شود. – قبل از مصرف، بطری را تکان دهید و در زمان مصرف از دستکش و عینک محافظ استفاده شود.
-با محصولات قلیایی، روغن‌های معدنی سولفور، کلسیم مخلوط نگردد.
-در صورت نیاز به اختلاط با سایر کودها و ترکیبات حتماً آزمودن اختلاط و آزمایش در سطح محدود قبل از استفاده در سطح وسیع انجام شود.

ملاحظات عمومی

-مقادیر توصیه‌شده فوق کلی هست و میزان دقیق مصرف با توجه به سن گیاه، شدت کمبود عناصر (بر اساس آزمون خاک و برگ و شرایط محیطی) با مشورت کارشناسان منطقه‌ای تعیین گردد.
-با توجه به‌کلی بودن توصیه‌های فوق و همچنین تنوع شرایط آب و هوایی و ارقام محصولات کشاورزی، قبل از مصرف در سطح وسیع، آزمایش در سطح محدود توصیه می‌گردد.
-از مصرف مستقیم آن بدون رقیق کردن در آب، طبق دستورالعمل مندرج، خودداری شود.
-کارخانه تولیدکننده در قبال عواملی که خارج از کنترل کارخانه سازنده است و یا استفاده نادرست از این محصول، مسئولیتی را نمی‌پذیرند.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کود آلی مایع”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کود آلی مایع”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *